Zienswijze advies

Planvorming

Uitnodigingsplanologie en organische gebiedsontwikkeling vragen om gestroomlijnd proces

29 jun 2016

In de nieuwe Omgevingswet zullen maatregelen worden getroffen om uitnodigingsplanologie en organische gebiedsontwikkeling te faciliteren. Onderzoek naar de planschaderisico’s blijft raadzaam. En wel hierom.

Verschuiving naar “uitnodigingsplanologie” en “organische gebiedsontwikkeling”

Uit de brief van 19 mei 2016 van de Minister van Infrastructuur en Milieu over de Invoeringswet Omgevingswet blijkt dat in de Omgevingswet een aantal maatregelen zal worden getroffen om uitnodigingsplanologie en organische gebiedsontwikkeling van de grond te krijgen en ontwikkelingen financieel mogelijk te maken. Bij deze vormen van gebiedsontwikkeling zal de gemeente een meer faciliterende rol krijgen en zal de focus komen te liggen op het stroomlijnen van het proces om tot een goed resultaat te komen. Het initiatief voor en de realisatie van nieuwe ontwikkelingen komt hoofdzakelijk bij private partijen te liggen.

Procesmatige rol

Als gevolg van voorgaande verandering zullen gemeenten steeds vaker benaderd worden door ontwikkelaars en particulieren met concrete plannen voor de ontwikkeling van een gebied. De bedoeling is dat er meer ruimte komt voor diversiteit en flexibiliteit, waarbij de rol van de gemeente sterk procesmatig wordt. Er hoeft geen sprake meer te zijn van een vaststaand eindbeeld op een bepaald tijdstip. Een ontwikkeling kan ook met kleine stappen in gang worden gezet.

Stroomlijning proces

Aangezien nieuwe bouwinitiatieven van private partijen zullen komen is het van belang rekening te blijven houden met de gevolgen van een ontwikkeling voor de omgeving. De nieuwe Omgevingswet zal weliswaar veranderingen met zich brengen welke uitnodigingsplanologie en organische groei faciliteren (zie ook de bijdrage elders in deze nieuwsbrief), maar de wettelijke mogelijkheid tot het indienen van een aanvraag om een tegemoetkoming in planschade vanwege directe of indirecte planschade zal blijven bestaan. Het blijft dus raadzaam om door een onafhankelijk bureau onderzoek te laten verrichten naar de planschaderisico’s en in een overeenkomst nadere afspraken te maken over de afwenteling van eventuele toekomstige planschade-aanspraken.

Onderzoek vergroot de kans op succes

Onafhankelijk onderzoek brengt niet alleen de planschaderisico’s in beeld voor een overeenkomst tussen partijen. Het vergroot doorgaans ook de acceptatie van een bouwplan door eigenaren van objecten in de omgeving en daarmee de kans op een succesvolle afloop.

Meer weten?! Neem dan contact op met Yvonne de Looij.