Waterschappen

Dijkversterking en -onderhoud, waterbeheer, retentiegebieden, peilbesluiten, verdroging en verdrassing, kabels en leidingen, wegenbeheer, de aanleg van jachthavens, vaststellen van de erfpachtcanon, dijkverbetering, verwerving vastgoed, oeverstroken, baggerdepots, verbreding van watergangen; allemaal concrete voorbeelden van werken waar SAOZ een rol speelt voor de waterschappen.

Nederland is een waterland. Niet voor niets zijn de Waterschappen de oudst bekende bestuurslaag van ons land. Die per definitie te maken hebben met gemeente- en provinciegrensoverschrijdende zaken. Dé sleutelwoorden voor waterschappen anno nu? Samenwerking en schaalvergroting. SAOZ adviseert waterschappen als het gaat om grondzaken, risicomanagement en nadeelcompensatie. Wij hebben jarenlange expertise met grensoverschrijdende projecten en weten hoe je communiceert met de alle betrokken partijen.