Rijksoverheden

Het saneren van LPG stations, vuurwerkverkooppunten, papieren glastuinbouw, papieren kantoorlocaties, het verminderen van chloortransporten, Ruimte voor de Rivier, C2000 masten, het vaststellen van buisleidingstraten, de aanleg van windenergieparken, luchthavenbesluit Schiphol, startbanen op vliegvelden, hoogspanningsmasten, ondergrondse gas- en CO2 opslag, Rijksinpassingsplannen (RIP), maar ook het beheer van vastgoed en gronden; Rijksoverheden krijgen vanuit verschillende rollen te maken met grondzaken, risicomanagement, planschade en nadeelcompensatie. Zaken waarbij het nationale belang centraal staat.

SAOZ staat het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M), Rijkswaterstaat (RWS) en Economische zaken (EZ) bij met juridisch en economisch advies, gebaseerd op objectieve taxaties en de concrete interpretatie van de wetgeving en de jurisprudentie. Wij adviseren ook het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Onder dit ministerie valt onder andere de RVO (voorheen AgentschapNL). Deze dienst schakelt SAOZ als JEP-expert in (Juridische Expertpool Planschade). Tot slot assisteren we het Rijksvastgoedbedrijf (de Rijksgebouwendienst, de Dienst Vastgoed Defensie, het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) en de directie Rijksvastgoed).