Grondzaken

Marktwaardetaxaties
Naast vraag en aanbod, zijn bestemmingsplannen de bepalende factor geworden. Wij benaderen vanuit een juridische en planologische invalshoek de aankoop van gronden en/of vastgoed, huurprijzen, erfpacht, leegstaande kantoorpanden, sloop en herbouw, transformatie en herbestemming van bestaand vastgoed … complexe zaken, die vragen om méér dan alleen de objectieve blik van een onafhankelijk taxateur. De interpretatie van bestemmingsplannen en de daarbij behorende jurisprudentie zijn onze kracht.

Minnelijke verwerving
SAOZ voert de benodigde taxaties uit, zodat u goed voorbereid aan de onderhandeltafel verschijnt. Indien gewenst nemen we de rol van onderhandelaar op ons. Daarbij stellen we alles in het werk om onteigeningsprocedures te voorkomen, zodat uw plannen sneller verwezenlijkt kunnen worden. Als minnelijke verwerving niet mogelijk blijkt, dan stellen wij samen met de gemeente het procesdossier samen, zodat de onteigeningsprocedure vlot kan worden doorlopen.

GREX taxaties
Grondexploitatie is complexe materie. Wat is de grond waard als u het wilt verwerven? Wat is de te verwachten opbrengst in welke situatie? Wat is een reële inbrengwaarde? Voor de grondexploitatie in het kader van de GREX en het verdelen van de kosten heeft de gemeente objectieve input van derden nodig en dat kan ook in overleg.