Provincies

Grote infrastructurele werken, leegstand van kantoren, het veranderen van bestemmingen, windparken en de aanleg van (ecologische) hoofdstructuren; een paar zaken waarin provincies een leidende rol spelen. Succes begint hier bij de juiste afstemming tussen de verschillende betrokken partijen.

Provincies vervullen naast een leidende en coördinerende rol ook steeds meer een bemiddelende functie. De Wet ruimtelijke Ordening (Wro) gaat namelijk uit van samenwerking tussen provincie en gemeenten. Op verschillende momenten is er sprake van verplicht overleg. Ook zal er op andere momenten sprake zijn van reguliere besprekingen. Om de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie ( PRS) te kunnen uitvoeren beschikt de provincie over instrumenten zoals: voorbereidingsbesluiten, de provinciale ruimtelijke verordening (PRV), het indienen van zienswijzen, de proactieve of reactieve aanwijzing en het Provinciale inpassingsplan (PIP).

SAOZ versterkt de rol en positie van provincies door het leveren van objectieve input op basis van feiten, waardoor eventuele ruis op lijn met gemeenten of andere partijen in de kiem kan worden gesmoord. We rekenen in het kader van risicomanagement desgewenst verschillende scenario’s door, zodat u al in het voortraject zorgt dat de plooien gladgestreken worden. Daarmee verkleint u de kans op obstakels verderop aanzienlijk. Mochten die er toch zijn, dan kunt u op ons bouwen. Bijvoorbeeld voor de claimafhandeling als gevolg van Provinciale inpassingsplannen (PIP). Als deskundige gaan we ook hier met u mee naar de Raad van State. Waar we veel vertrouwen genieten en een reputatie hoog te houden hebben.