Voor wie

Overheden

Gemeenten, provincies, rijksoverheden en waterschappen staan in deze tijd voor grote uitdagingen. Kostenbesparing, minder inkomsten, fusies en schaalvergroting, krimp- en verdichtingsproblematiek, mondige burgers en steeds fellere marktpartijen … overheden moeten met minder mensen en middelen opereren in een steeds weerbarstiger omgeving.

SAOZ helpt overheden deze uitdagingen het hoofd te bieden en richting te geven aan beleidsvoering. Wij leveren de financieel-juridische bouwstenen om gedegen beslissingen te nemen en zetten zaken in perspectief. Soms blijkt een probleem in de praktijk helemaal geen issue te zijn. En soms kan wat klein lijkt grote gevolgen hebben. Door SAOZ in een vroeg stadium in te schakelen minimaliseert u risico’s, voorkomt u ruis en weet u exact waar u staat. Op ieder niveau.

Gemeenten

Gemeenten

Het continu actualiseren van bestemmingsplannen, de trend van inbreiding en alle bijkomende problematiek, leegstand, onderhoud van infrastructuur, de hogere kostenregeling artikel 6.8 Wro, het verloop van kennis binnen gemeenten door bezuinigingen, schaalvergroting én natuurlijk de risico’s op economische en politieke schade; zaken die vragen om een solide financieel-juridische partner bij grondzaken, risicomanagement, planschade en nadeelcompensatie.

Samenwerken met SAOZ biedt perspectief, zekerheid en houvast

Gedegen taxaties als objectieve input vóór u van start gaat. Risicotoetsen en risicoanalyses als bouwstenen voor uw eigen risicomanagement, of als tool om het risico gemotiveerd te verleggen naar de initiatiefnemer. Concrete en praktische beoordeling van zienswijzen door juristen met praktijkervaring. Zodat het kaf van het koren wordt gescheiden en de bezwaar- en beroepsprocedures verminderen.

SAOZ is marktleider met ruim 60 jaar kennis en ervaring in beoordeling en afhandeling van planschade, waarbij beroepsbestendigheid het uitgangspunt is. We hebben zowel de juridische als de bedrijfseconomische kennis in eigen huis om nadeelcompensatiezaken efficiënt en effectief af te handelen. Wij leveren een second opinion als u twijfelt aan een eerder uitgebracht advies.

Alles wat we doen is erop gebaseerd om een kwestie zo vroeg mogelijk beheersbaar te maken en om een gang naar de rechter te voorkomen. Mocht dat onverhoopt toch gebeuren dan staat u sterker dankzij onze solide reputatie bij de rechterlijke macht. SAOZ heeft een naam hoog te houden als het gaat om onafhankelijkheid en betrouwbaarheid. Als deskundige gaan we zelfverzekerd met u mee naar de Raad van State. Adel verplicht.

Provincies

Provincies

Grote infrastructurele werken, leegstand van kantoren, het veranderen van bestemmingen, windparken en de aanleg van (ecologische) hoofdstructuren; een paar zaken waarin provincies een leidende rol spelen. Succes begint hier bij de juiste afstemming tussen de verschillende betrokken partijen.

Provincies vervullen naast een leidende en coördinerende rol ook steeds meer een bemiddelende functie. De Wet ruimtelijke Ordening (Wro) gaat namelijk uit van samenwerking tussen provincie en gemeenten. Op verschillende momenten is er sprake van verplicht overleg. Ook zal er op andere momenten sprake zijn van reguliere besprekingen. Om de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie ( PRS) te kunnen uitvoeren beschikt de provincie over instrumenten zoals: voorbereidingsbesluiten, de provinciale ruimtelijke verordening (PRV), het indienen van zienswijzen, de proactieve of reactieve aanwijzing en het Provinciale inpassingsplan (PIP).

SAOZ versterkt de rol en positie van provincies door het leveren van objectieve input op basis van feiten, waardoor eventuele ruis op lijn met gemeenten of andere partijen in de kiem kan worden gesmoord. We rekenen in het kader van risicomanagement desgewenst verschillende scenario’s door, zodat u al in het voortraject zorgt dat de plooien gladgestreken worden. Daarmee verkleint u de kans op obstakels verderop aanzienlijk. Mochten die er toch zijn, dan kunt u op ons bouwen. Bijvoorbeeld voor de claimafhandeling als gevolg van Provinciale inpassingsplannen (PIP). Als deskundige gaan we ook hier met u mee naar de Raad van State. Waar we veel vertrouwen genieten en een reputatie hoog te houden hebben.

Rijksoverheden

Rijksoverheden

Het saneren van LPG stations, vuurwerkverkooppunten, papieren glastuinbouw, papieren kantoorlocaties, het verminderen van chloortransporten, Ruimte voor de Rivier, C2000 masten, het vaststellen van buisleidingstraten, de aanleg van windenergieparken, luchthavenbesluit Schiphol, startbanen op vliegvelden, hoogspanningsmasten, ondergrondse gas- en CO2 opslag, Rijksinpassingsplannen (RIP), maar ook het beheer van vastgoed en gronden; Rijksoverheden krijgen vanuit verschillende rollen te maken met grondzaken, risicomanagement, planschade en nadeelcompensatie. Zaken waarbij het nationale belang centraal staat.

SAOZ staat het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M), Rijkswaterstaat (RWS) en Economische zaken (EZ) bij met juridisch en economisch advies, gebaseerd op objectieve taxaties en de concrete interpretatie van de wetgeving en de jurisprudentie. Wij adviseren ook het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Onder dit ministerie valt onder andere de RVO (voorheen AgentschapNL). Deze dienst schakelt SAOZ als JEP-expert in (Juridische Expertpool Planschade). Tot slot assisteren we het Rijksvastgoedbedrijf (de Rijksgebouwendienst, de Dienst Vastgoed Defensie, het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) en de directie Rijksvastgoed).

Waterschappen

Waterschappen

Dijkversterking en -onderhoud, waterbeheer, retentiegebieden, peilbesluiten, verdroging en verdrassing, kabels en leidingen, wegenbeheer, de aanleg van jachthavens, vaststellen van de erfpachtcanon, dijkverbetering, verwerving vastgoed, oeverstroken, baggerdepots, verbreding van watergangen; allemaal concrete voorbeelden van werken waar SAOZ een rol speelt voor de waterschappen.

Nederland is een waterland. Niet voor niets zijn de Waterschappen de oudst bekende bestuurslaag van ons land. Die per definitie te maken hebben met gemeente- en provinciegrensoverschrijdende zaken. Dé sleutelwoorden voor waterschappen anno nu? Samenwerking en schaalvergroting. SAOZ adviseert waterschappen als het gaat om grondzaken, risicomanagement en nadeelcompensatie. Wij hebben jarenlange expertise met grensoverschrijdende projecten en weten hoe je communiceert met de alle betrokken partijen.

Marktpartijen

Bij de aankoop, (her)ontwikkeling en/of exploitatie van grond of gebouwen komen veel verschillende zaken aan bod. Het zijn vaak langdurige trajecten, waarbij financieel-juridische aspecten een cruciale rol spelen. Als initiatiefnemer wilt u zo snel mogelijk uw doelen bereiken. SAOZ helpt daarbij.

SAOZ procedeert niet tegen overheden en kiest geen partij. Bij ons krijgt u uitsluitend 100% onafhankelijk advies. Wij werken voor 60% van de gemeenten in Nederland en juist dat geeft u als initiatiefnemer een enorme voorsprong: SAOZ geniet het vertrouwen bij de rechterlijke macht en overheden dat nodig is om zaken soepel af te handelen. We staan naast u als objectieve partij én als meedenkende partner. Dat begint met een solide fundament: realistische taxaties en gezond risicomanagement voorkomen conflicten verderop in het traject en vergroten de efficiency en de haalbaarheid van uw plannen. SAOZ is uw kompas bij grondzaken en risicomanagement bij de volgende zaken:

Grondzaken

Grondzaken

Marktwaardetaxaties
Naast vraag en aanbod, zijn bestemmingsplannen de bepalende factor geworden. Wij benaderen vanuit een juridische en planologische invalshoek de aankoop van gronden en/of vastgoed, huurprijzen, erfpacht, leegstaande kantoorpanden, sloop en herbouw, transformatie en herbestemming van bestaand vastgoed … complexe zaken, die vragen om méér dan alleen de objectieve blik van een onafhankelijk taxateur. De interpretatie van bestemmingsplannen en de daarbij behorende jurisprudentie zijn onze kracht.

Minnelijke verwerving
SAOZ voert de benodigde taxaties uit, zodat u goed voorbereid aan de onderhandeltafel verschijnt. Indien gewenst nemen we de rol van onderhandelaar op ons. Daarbij stellen we alles in het werk om onteigeningsprocedures te voorkomen, zodat uw plannen sneller verwezenlijkt kunnen worden. Als minnelijke verwerving niet mogelijk blijkt, dan stellen wij samen met de gemeente het procesdossier samen, zodat de onteigeningsprocedure vlot kan worden doorlopen.

GREX taxaties
Grondexploitatie is complexe materie. Wat is de grond waard als u het wilt verwerven? Wat is de te verwachten opbrengst in welke situatie? Wat is een reële inbrengwaarde? Voor de grondexploitatie in het kader van de GREX en het verdelen van de kosten heeft de gemeente objectieve input van derden nodig en dat kan ook in overleg.

Risicomanagement

Risicomanagement

Risicotoets Planschade
Al bij uw allereerste schetsen en plannen krijgt u antwoord op de vraag of er planschade te verwachten is. Dat geeft u meer tijd om uw plannen eventueel aan te passen en wij kunnen diverse varianten voor u doorrekenen. Een toets waarop u uw koers kunt bepalen, door de marktleider op het gebied van planschade.

Planoptimalisatie
Op basis van hun uitgebreide expertise, brede scope en diepgaande kennis van uw situatie, kunnen onze adviseurs u helpen met het optimaliseren van uw plannen. Met suggesties waar u misschien zelf nog helemaal niet aan gedacht had.

Risicoanalyse Planschade
SAOZ is marktleider op het gebied van planschadeadvisering. Lastige materie, die van grote invloed kan zijn op (het slagen van) uw plannen. We analyseren de risico’s op planschade, zodat u concreet weet of, en zo ja een reservering voor planschade nodig is. Ook is de risicoanalyse van groot belang bij de communicatie met de gemeente. Zij dient tenslotte in het kader van de goede ruimtelijke ordening een besluit te nemen. Een heldere uitleg van de ruimtelijke effecten van het project voorkomt onnodige vertraging. Als de gemeente in het kader van het besluitvormingstraject financiële afspraken met u wilt maken, dan vormt de risicoanalyse een prima basis. Tenslotte is de analyse een uitstekend instrument om in te zetten bij juridische procedures.