Jurisprudentie nieuws

Algemeen

Jurisprudentie – Attentie! Q1 – 2023

17 jan 2023

Hier is weer een overzicht van de meest interessante uitspraken op ons vakgebied van de afgelopen maanden:

ECLI:NL:RVS:2022:3983 gemeente Meierijstad, 28 december 2022
Tussenuitspraak waarin de Afdeling aangeeft dat gemeenten zich moeten vergewissen van de deskundigheid van een taxateur. De uitspraak heeft “in het veld” (bijvoorbeeld op LinkedIn) voor wat “reuring” gezorgd, maar gelet op de beperkte reikwijdte (het gaat slechts om een enkele taxateur) en de door de Afdeling geboden mogelijkheid van “reparatie” heeft de uitspraak voor de advisering door de SAOZ en de in dat kader verrichte taxaties geen significante betekenis. Zie ook het door de SAOZ op de LinkedIn bedrijfspagina gepubliceerde artikel hierover: Publicatie SAOZ.

ECLI:NL:RVS:2022:3997 Minister I&W / Lansingerland, 28 december 2022
Uitspraak waarin de Afdeling bepaalt dat de minister, in de rol van “vergoedingsplichtige belanghebbende”, niet zonder meer heeft mogen weigeren om de door de gemeente uitgekeerde planschade te vergoeden die het gevolg is van de planologische vertaling van een door de minister genomen aanwijzingsbesluit met betrekking tot Rotterdam The Hague Airport.

ECLI:NL:RVS:2022:3982 gemeente Neder-Betuwe, 28 december 2022
Taxatiegeschil waarbij de Afdeling van een verschil in taxatie van € 100.000,– (omgerekend 8,3%) bepaalt dat dit verschil “binnen de gebruikelijke marge past die bij verschillende taxaties van eenzelfde object aanvaardbaar wordt geacht“.

ECLI:NL:RVS:2022:3602 gemeente Boekel, 7 december 2022
Weer eens een zeldzame planschade-zaak (na de tussenuitspraak “Peel en Maas”) waarin “inkomensschade” een belangrijk onderdeel is. De uitspraak bevestigt verschillende rechtsregels over dit onderwerp, waaronder die met betrekking tot de peildatum en het (ongestoord) voortgezet gebruik na de peildatum.

ECLI:NL:RVS:2022:3306 gemeente Land van Cuijk, 16 november 2022
Uitspraak waarin de Afdeling sanctioneert dat de mate van hinder die van een AZC kan worden ondervonden ook in ruimtelijk opzicht verstrekkender is dan de hinder die uitgaat van een kazerne. Aangezien de waardevermindering het forfaitaire normaal maatschappelijk risico niet overschrijdt blijft de uitkomst (afwijzing van de aanvraag) gehandhaafd.

ECLI:NL:RVS:2022:2742 gemeente Reusel-De Mierden, 21 september 2022
Ondanks de aanpassing van de oude planologische uitgangspunten handhaaft de taxateur zowel de oorspronkelijk vastgestelde oude als nieuwe waarde van het betrokken object. Zonder nadere motivering, die in dit geval ontbreekt, kan dat volgens de Afdeling niet worden gevolgd.

ECLI:NL:RVS:2022:2678 gemeente De Bilt, 14 september 2022
Bij de beoordeling van aanvragen om tegemoetkoming in planschade kunnen alleen ruimtelijke factoren worden betrokken: artikel 6.1 Wro biedt geen grondslag voor tegemoetkoming in schade die het gevolg is van het mogelijk niet naleven van gebruikers van geldende wettelijke voorschriften of mogelijke uitwassen van hun gedrag. Voorts richt de taxatie zich op het object en niet op de bewoner/eigenaar daarvan.

Heeft u vragen over de uitspraken? Neemt u dan gerust contact op met Hans van Erk via h.v.erk@saoz.nl.