Planvorming

Hoge bomen en wind. Waarmee moet je bij de aanleg van een windpark rekening houden?

30 sep 2020

De aanleg van een windpark duurt lang door de uiteenlopende belangen van derden. Wat kunt u doen?

4,2 in plaats van 6 gigawatt

Volgens het Klimaatakkoord dient in 2030 tenminste 35 Terawattuur (TWh) duurzame elektriciteit op land (wind én zon) te worden geproduceerd. Daarnaast is in het eerdere Energieakkoord afgesproken dat op het einde van dit jaar 6 gigawatt aan windenergie op land beschikbaar is. Doordat de aanleg van windparken langer heeft geduurd, verwacht de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland dat de capaciteit op 4,2 gigawatt zal uitkomen.

Belangen van derden

In onze adviespraktijk zien wij de redenen van lange procedures. Naast nadeel voor het uitzicht, de omgevingskarakteristiek, slagschaduw- en geluidhinder bij woningen, dien je als initiatiefnemer ook rekening te houden met de plaatsgebonden risicocontouren “10-5” waarbinnen bijna niks mag, en “10-6” waarbinnen geen “kwetsbare objecten” mogen worden gebouwd, zoals woningen, ziekenhuizen en grote kantoorgebouwen.

Als op de gronden van de buren ineens niks meer mag, blijft van de waarde weinig over. Ook een noodgedwongen andere terreinindeling kan tot flinke schade leiden. In de buurt van bestaande windparken dient bovendien rekening te worden gehouden met rendementsverlies door windafvang. Hierbij speelt de ligging ten opzichte van de bestaande turbines én de meest voorkomende windrichting een rol. Ook deze schade kan fors oplopen.

Wind in de zeilen

Verstandig is de risicofactoren van een nieuw windpark zo vroeg mogelijk door een deskundige op het gebied van windenergie en planschade te laten onderzoeken. Op die manier kunnen de voor- en nadelen goed worden afgewogen en kan bijvoorbeeld ten aanzien van een dichtbij gelegen woning van een derde waarbij niet aan de geluidsnorm wordt voldaan, getracht worden er een “molenaarswoning” (een woning die hoort tot de inrichting) van te maken. In zo’n geval heeft de eigenaar van de woning ook profijt van het windpark. Indien windafvang een rol zal spelen kan het verstandig zijn tijdig een gesprek met de betreffende exploitant aan te gaan.

Met een goed beeld van de risicofactoren zal het project voor de wind gaan.

Meer weten?! Neem dan contact op met Yvonne de Looij.