Milieu

Risicoanalyse & Taxaties

Windparken, hoogspanningsleidingen, zonneparken:; ze schieten als paddestoelen uit de grond en zorgen – behalve voor energie – ok voor veel weerstand en wrijving. Wij helpen in vroeg stadium de mogelijke effecten op omliggende woningen en bedrijven inzichtelijk te maken. We doen onderzoek naar financiële gevolgen van geluidhinder, slagschaduwhinder, straling. Denk ook aan veiligheidsaspecten zoals overdraai van rotoren over gronden van de buurman. Het doorrekenen van alternatieve scenario’s. Obstakels wegnemen. Met ons aan uw zijde heeft u duidelijkheid over financiële consequenties en weet u waarvoor u tekent. 

Planschade

Windparken en hoogspanningstracés: NIMBY (not in my backyard) bestemmingen leiden geregeld tot planschadeclaims, vaak grote aantallen tegelijk. SAOZ is met name gespecialiseerd in het doelmatig behandelen van grote aantallen aanvragen. Meest genoemde schadefactoren zijn hier uitzichtverlies, geluidhinder, slagschaduw, straling, gezondheidsrisico’s en aantasting van de omgevingskarakteristiek.

Nadeelcompensatie

Nadeelcompensatie speelt met name bij watergerelateerde problematiek: onderhoud en ophoging van waterkeringen, noodzakelijke verlegging van kabels en leidingen, verdroging, vernatting, verzilting en overvloedige regenval: SAOZ adviseert al jaren over nadeelcompensatieverzoeken op het gebied van deze thema’s, met name aan een inmiddels ruime kring van waterschappen en provincies.