Bedrijventerreinen

Risicoanalyse & Taxaties

Wat zijn de planschaderisico’s bij zowel uitbreiding van bedrijventerreinen als bij inperking van bedrijfsbestemmingen? Nieuwbouw van woningen nabij bedrijventerreinen? Transformatie van leegstaande kantoren? Aanpassingen van de milieucategorieën? Allemaal ontwikkelingen met grote risico’s. SAOZ helpt deze risico’s te duiden en te kwantificeren. Dat geeft duidelijkheid over financiële consequenties en een solide basis voor haalbaarheidsonderzoeken. 

Planschade

Wonen en werken zijn niet voor niets gescheiden. Waar wonen en bedrijvigheid elkaar tegenkomen, ontstaan conflicterende belangen en dat leidt vaak tot planschadeclaims. De meest voorkomende schadefactoren bij woningeigenaren zijn geluidshinder, verkeershinder, geurhinder, fijnstof en aantasting van de situeringswaarde. De meest voorkomende schadefactoren voor bedrijven zijn belemmering van bestaande exploitatie, het wegbestemmen van uitbreidingsmogelijkheden, verlies van “zichtlocatie” waardoor bedrijfsmatig vastgoed in waarde daalt. 

Nadeelcompensatie

Wijziging in de ontsluiting van bedrijventerreinen kan nadeel voor bedrijven veroorzaken. De meest voorkomende schadefactor is hier (tijdelijk) verslechterde bereikbaarheid met als gevolg: omzetderving, omrijschade, hogere bedrijfskosten. SAOZ heeft een uitgebreide expertise en toegang tot stapels jurisprudentie over dit complexe en vaak ondoorzichtige vakgebied.