Bereikbaarheid

Risicoanalyse & Taxaties

De aanleg en aanpassing van infrastructuur kan consequenties hebben voor de bereikbaarheid van bedrijven, winkels, tankstations en soms ook voor het woongenot van omliggende woningen. SAOZ maakt de consequenties van de plannen inzichtelijk en rekent eventueel ook alternatieven door. Een product dat specifiek door SAOZ is ontwikkeld is de “risicoanalyse nadeelcompensatie”, waarin de mogelijke gevolgen van infrastructurele ingrepen voor bestaande (winkel)bedrijven worden geduid en gekwantificeerd.

Planschade

De aanleg en aanpassing van infrastructurele voorzieningen, variërend van autosnelwegen tot woonerven, kan voor omliggende woningen nadelen met zich meebrengen. Vaak voorkomende schadefactoren zijn: geluidhinder, hinderlijke lichtinval en fijnstof. SAOZ heeft ruime ervaring met de advisering over de daaruit voortvloeiende planschadeclaims en kent met name uitstekend de weg in het abstract/theoretische kader dat door de rechter in de jurisprudentie rondom dit vakgebied is opgebouwd.

Nadeelcompensatie

Geplande en ongeplande ingrepen in de infrastructuur kunnen grote gevolgen hebben voor het verkeer dat daarvan gebruik maakt. In de sfeer van nadeelcompensatie leiden deze ingrepen regelmatig tot nadeelcompensatieverzoeken in verband met een (tijdelijk) verslechterde bereikbaarheid, (tijdelijke) omrijschade en hogere transportkosten. De rechtsbescherming voor de ondernemers is op dit punt nu nog verbrokkeld; de specialisten van de SAOZ kunnen bestuursorganen zowel adviseren over de inhoudelijke kant van de zaak als het complexe juridische kader van het stelsel van nadeelcompensatie.