Woningbouw

Risicoanalyse & Taxaties

Nederland staat voor een gigantische woningbouwopgave. Inbreiden of uitbreiden; vrijwel altijd zal de bouw van nieuwe woningen plaatsvinden in de buurt van bestaande woningen, bedrijventerreinen, windturbines en/of Natura 2000-gebieden. Dat leidt tot conflicterende belangen. De haalbaarheid van een project is daardoor van veel factoren afhankelijk. 

SAOZ helpt met objectieve analyses om alternatieve scenario’s door te rekenen, obstakels weg te nemen en in overleg te gaan met omgeving. Met onze adviezen krijgt u duidelijkheid over de financiële consequenties en weet u waarvoor u tekent. 

Planschade

Waar nieuwe woningen worden gebouwd bij bestaande woningen zijn planschadeclaims vaak het gevolg. De meest voorkomende schadefactoren zijn privacyverlies, uitzichtverlies, aantasting situeringswaarde. Er is hierover een uitgebreide stroom jurisprudentie waarin SAOZ uitstekend de weg weet en waar onze opdrachtgevers vaak hun voordeel mee doen. 

Nadeelcompensatie

Niet alleen planologische maatregelen kunnen nadeel veroorzaken; ook maatregelen waarop het stelsel van nadeelcompensatie van toepassing is, zoals verkeersmaatregelen. De meest voorkomende schadefactoren: hinder van bouwactiviteiten, verkeershinder, geur- en stofhinder. Nadeel voor bedrijven: aanpassing van infrastructuur, het verkeersluw maken van wegen, het ontstaan van omrijdschade en verslechterde bereikbaarheid. SAOZ adviseert over inkomensschade, permanente waardevermindering of tijdelijke derving van woongenot.