Artikel 3.4 Awb

Wat betekenen “overgangsbepalingen nadeelcompensatie” voor de aanvang van de nieuwe schaderegeling?

27 mrt 2022

Wie vindt dat de invoering van de Omgevingswet lang op zich laat wachten … kijk eens naar de “Overgangsbepalingen nadeelcompensatie” van de Invoeringswet Omgevingswet. De huidige planschaderegeling van artikel 6.1 Wro blijft nog jaren van kracht.

1 januari 2023?

Nadat de invoering van de Omgevingswet al bijna vier jaar lang is uitgesteld, werd op 24 februari jl. bekend (www.rijksoverheid.nl) dat minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening het ontwerp-Koninklijk Besluit (KB) met de inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2023 voor de Omgevingswet heeft aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. Deze datum zou alle betrokken partijen duidelijkheid en bovenal meer zekerheid bieden om goed te kunnen oefenen met het nieuwe digitale systeem en de nieuwe manier van werken.

Aanvang nieuwe schaderegeling

Gelet op de voorgenomen invoering van de Omgevingswet krijgen wij regelmatig de vraag wanneer dit gevolgen zal hebben voor het planschaderecht. Het antwoord daarop is: “voorlopig niet”.

Bij schade die bijvoorbeeld veroorzaakt wordt door een bestemmingsplan dat nog als ontwerp ter inzage is gelegd vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet, blijft het oude planschaderecht tot 5 jaar ná het van kracht worden van dat plan van toepassing (artikel 4.19 lid 2 Invoeringswet). Ook bij schade veroorzaakt door een afwijkingsvergunning die is aangevraagd vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet, blijft het oude recht tot 5 jaar ná de vaststelling van dat besluit van toepassing (artikel 4.18 lid 2 Invoeringswet).

Verder is ook een “reguliere” omgevingsvergunning die ná inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt verleend op grond van een tijde van de inwerkingtreding van die wet geldend bestemmingsplan, wijzigingsplan, uitwerkingsplan, inpassingsplan of beheersverordening niet aan te merken als een schadeveroorzakend besluit van de nieuwe wet (artikel 22.13 lid 1 Omgevingswet, geconsolideerde versie 4 juni 2021).

De eerste “indirecte schadeoorzaken” waarop de nieuwe regeling van toepassing is, zullen “afwijkingsvergunningen” zijn die na de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn aangevraagd en een stuk later de “reguliere” omgevingsvergunningen die op basis van een nieuw omgevingsplan zijn verleend. Dit kan dus jaren ná de inwerkingtreding van de wet zijn. Een omgevingsplan kan wel een schadeoorzaak zijn voor “directe schade”, zodat bij dit soort schades de nieuwe schaderegeling eerder kan worden toegepast.

Versnellen of vertragen?

De “overgangsbepalingen nadeelcompensatie” zijn behoorlijk complex. Dus bij twijfel over welk regime van toepassing gaat zijn: vraag om advies. Dan weet u vooraf of het qua planschaderisico verstandig is haast te maken met een nieuw project of beter even te wachten. Een goed inzicht in de ins & outs van zowel de huidige planschaderegeling, de nieuwe nadeelcompensatieregeling als het overgangsrecht kan helpen bij het maken van de keuze om te versnellen of juist nog even te wachten.

Bent u klant van SAOZ en wilt u meer weten?

Opdrachtgevers van SAOZ hebben van ons een uitnodiging ontvangen voor onze online “SAOZ Holland Tour op herhaling” op woensdag 13 april a.s., waarin dit onderwerp ook nadrukkelijk aan bod zal komen. Heeft u een uitnodiging gehad? Meld u dan snel aan!

Meer weten?! Neem dan contact op met Yvonne de Looij.