Planschade

Vakantiewoningen als redmiddel voor de achterstand in de bouwproductie?

31 mrt 2020

Regeringspartijen VVD en D66 willen het permanent bewonen van recreatiewoningen legaliseren. Ze hopen zo starters, gescheiden mannen of vrouwen en senioren makkelijker aan een woning te helpen en zien het als een mogelijkheid de druk op de woningmarkt te verlichten. Dit is echter niet zonder risico’s…

Ei van Columbus…?

Het lijkt op eerste gezicht logisch om bij een stagnerende bouwproductie bestaande woonobjecten zoals vakantiewoningen “in te zetten” voor het huisvesten van specifieke doelgroepen, zoals de genoemde starters, singles en senioren maar bijvoorbeeld ook arbeidsmigranten. Beide regeringspartijen stellen voorts als voorwaarden dat de vakantiewoningen moeten voldoen aan het bouwbesluit en geschikt zijn voor permanente bewoning.

De regeling zou alleen mogen gelden voor huidige vakantieparken, om te voorkomen dat nieuwe parken alleen voor bewoning worden aangelegd. Bedrijven die rond de parken liggen mogen geen strengere eisen opgelegd krijgen als gevolg van het toestaan van permanente bewoning. Een prima idee, zo lijkt het…

…of Paard van Troje?

Het mogelijk maken van permanente bewoning van vakantiewoningen heeft ook vervelende keerzijden. Zo zullen de exploitanten van parkgebonden voorzieningen als winkels en horeca niet staan te juichen bij dit initiatief, omdat een aanmerkelijk deel van de cliëntèle waarschijnlijk gaat wegvallen. De eigenaren van vakantiewoningen die hun object daadwerkelijk als vakantiewoning gebruiken, komen er achter dat zij in hun vrije tijd niet meer op een vakantiepark verblijven maar gewoon in een andere woonwijk, met – zeker als er arbeidsmigranten woonachtig zijn – een “24 uurs economie”.

Omliggende bedrijven mogen dan niet gehinderd worden in de huidige exploitatie, maar bij de wens tot uitbreiding van het bedrijf of de vestiging van een ander bedrijf in een hogere milieucategorie kunnen grote problemen ontstaan indien in de directe omgeving “gevoelige objecten” zoals permanent bewoonde woonobjecten aanwezig zijn. Al deze categorieën gaan zich waarschijnlijk in een bestemmingsplan– of omgevingsvergunningprocedure danig roeren, en het is aan de verantwoordelijke medewerkers van de gemeente om daarin een verantwoorde afweging te naken. Voorwaar geen sinecure!

Bezint eer ge legaliseert

Het legaliseren van permanent woongebruik in vakantiewoningen kan een bijdrage leveren aan de leniging van de woningbehoefte, maar elk initiatief vergt een secure afweging van de risico’s die daarmee gepaard gaan. SAOZ heeft ruime ervaring met deze problematiek en staat gemeenten hierin graag bij.

Meer weten?! Neem dan contact op met Kees van der Lee.