Contra-expertise

Second opinions, contra-expertises & SAOZ

30 jun 2017

Enige tijd geleden schreef ik over de duidelijker wordende verhoudingen tussen de door een bestuursorgaan ingestelde onafhankelijke deskundige en de door een benadeelde partij ingeschakelde deskundige (zie https://www.saoz.nl/nieuws/verhouding-onafhankelijk-deskundige-en-partijdeskundige-wordt-duidelijker/). In deze nieuwsbrief ga ik nader in op de betekenis van een contra expertise in een nadeelcompensatieprocedure en de rol die SAOZ daarbij kan spelen.

De deskundigencarrousel

Een paar maanden geleden mocht ik voor een groep afstuderende rechtenstudenten een gastcollege geven over de rol van de onafhankelijk deskundige in planschade/nadeelcompensatieprocedures. Ik was aangenaam verrast over de actieve, positieve doch ook kritische houding van de studenten over het aspect van het waarborgen van de onafhankelijkheid van een door een bestuursorgaan ingestelde deskundige. Er ontstond een serieuze discussie en er werden enkele creatieve suggesties gedaan om deze waarborgen te verbeteren.

Ook bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ervaar ik in toenemende mate een indringendere toets van de vraag of de onafhankelijke deskundige zich wel onafhankelijk genoeg heeft opgesteld. Naar mijn mening is dit een goede ontwikkeling. Immers, de rol van een onafhankelijk deskundige en de invloed van het advies van deze deskundige is tamelijk groot voor de uitkomsten van de procedure. Een strenge beoordeling is dan op zijn plaats.

Inkomensschade is complexe materie

Inkomensschade is een ingewikkelde materie en de beoordeling van claims kan snel complex worden. Alhoewel bij de actoren in een schadeprocedure (bestuursorganen, rechtsbijstandsverzekeraars, advocatuur) vaak de benodigde juridische bagage wel aanwezig is, ontbreekt vaak specifieke kennis van het schadebegrotingsrecht om een advies van een schadebeoordelingscommissie goed te kunnen beoordelen. Deze kennisachterstand kan de positie van de betrokken partij verzwakken.

Second opinion en contra-expertise

Als procespartij hoef je je echter niet “aan de goden overgeleverd” te voelen als een schadebeoordelingscommissie een (concept)advies over inkomensschade uitbrengt. Een deugdelijke second opinion of contra-expertise kan onzekerheden wegnemen. Uit de rechtspraak kan wel worden opgemaakt dat deze adviesvormen reactief zijn op het primaire advies. Met andere woorden, de second opinion of de contra-expertise moeten, uitgaande van hetzelfde feitenrelaas, het primaire advies beoordelen en “mogen” geen op zichzelf staande zelfstandige beoordeling van de casus zijn. Bij voorkeur dient een second opinion of een contra-expertise dan ook te vertrekken van een onpartijdige of in ieder geval objectieve benadering van de casus. Uiteraard is een bepaalde kleuring van de feiten en omstandigheden niet uit te sluiten, maar het is wenselijk dat de uitgangspunten gelijk zijn.

Integriteitstoets, voice of reason & SAOZ

SAOZ biedt haar opdrachtgevers ook second opinions en contra-expertises aan op het terrein van inkomensschade. SAOZ hanteert hierbij twee kernwaarden, namelijk een voorafgaande integriteitstoets en de zogenaamde voice of reason (de redelijkheidstoets, ofwel wij adviseren “het is zoals het is”). Aan een second opinion kan niet alleen behoefte bestaan bij bestuursorganen, maar ook bij marktpartijen, zoals bijvoorbeeld rechtsbijstandsverzekeraars, de advocatuur en brancheorganisaties. Daar waar het uitbrengen van een second opinion of contra-expertise niet strijdig is met onze kernwaarden, is de SAOZ u graag van dienst!

Meer weten over onze adviesproducten?! Neem dan contact op met Peter van Bragt.