Planschade

SAOZ organiseert in 2012 training Planschade

28 mrt 2012

Als sinds enige tijd organiseert de SAOZ incompany trainingen op het terrein van de planschade. Tijdens de regiobijeenkomsten die vorig jaar gehouden zijn is meermaals de vraag gesteld of het mogelijk is om individueel in te schrijven voor een cursus planschade. De SAOZ komt graag aan deze wens tegemoet en verzorgt daarom nog vóór de zomervakantie een praktijkgerichte cursus op het terrein van planschade, waarvoor individueel ingeschreven kan worden.

De SAOZ organiseert naar verwachting in de maand mei van 2012 op een centrale locatie in het land (Utrecht) een praktijkgerichte training op het terrein van planschade, waarvoor individueel ingeschreven zal kunnen worden. Gedacht wordt aan een training van twee modules (2 middagen, waarschijnlijk donderdagen, aanvang 13.00 uur tot circa 16.30 uur) waarbij inschrijving voor beide modules mogelijk is, doch ook inschrijving voor één module. De training zal worden verzorgd door de heer mr. drs. C.M.L. van der Lee, adjunct-directeur van de SAOZ.

Doelgroep
De doelgroep van de training bestaat uit medewerkers van bestuursorganen die verantwoordelijk zijn voor het begeleiden van en/of beslissen inzake planschadeprocedures, juridische bijstandsverleners en marktpartijen (projectontwikkelaars) die bij de voorbereiding en uitvoering van projecten met het fenomeen “planschade” te maken kunnen krijgen.

Onderwerpen van de modules
In module 1 wordt de planschadeprocedure behandeld, tevens komen enkele voor de planschadepraktijk relevante delen van de Algemene wet bestuursrecht aan bod. De volgende onderwerpen zullen de revue passeren:

 • indienings- en besluitvormingstermijnen;
 • mogelijkheden tot afwijzing van aanvragen zonder deskundigenadvies;
 • aanwijzing en wraking van adviseurs;
 • de adviesprocedure;
 • schets van de positie van de partijen in de planschadeprocedure;
 • first & second opinion advisering;
 • besluitvorming en rechtsbescherming;
 • deskundigenkosten;
 • Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen;
 • Wet bestuurlijke geldschulden.

In module 2 wordt ingegaan op de inhoudelijke criteria voor het beoordelen van aanvragen om tegemoetkoming in planschade:

 • wie heeft mogelijk recht op planschade;
 • op welke wijze dient de planologische vergelijking te worden gemaakt;
 • hoe wordt de hoogte van de eventuele schade bepaald;
 • onder welke omstandigheden is de schade al dan niet vergoedbaar.

Prijzen
De aan de training verbonden kosten zijn als volgt.

 • inschrijving voor één module: € 250,– excl. BTW
 • inschrijving voor beide modules: € 425,– excl. BTW

Wij willen degenen die geïnteresseerd zijn in het volgen van één of beide modules van harte uitnodigen om hun belangstelling hiervoor kenbaar te maken. Deze belangstellingsregistratie verplicht u nog tot niets; aan de hand van de reacties kunnen wij bepalen of er voldoende draagvlak voor de training is. Indien de training doorgaat, zullen degenen die hun belangstelling kenbaar gemaakt hebben persoonlijk worden benaderd met een uitnodiging voor de training.

U kunt uw belangstelling voor de training kenbaar maken per mail via training@saoz.nl.

Deel dit bericht