Planschade

Zienswijze advisering versnelt procedures

27 mrt 2013

Complexe zienswijzen kunnen procedures ernstig vertragen. Een zienswijze-advies kan dit voorkomen.

Zienswijzen

In onze adviespraktijk worden wij regelmatig gevraagd advies uit te brengen over een ingekomen zienswijze in de voorbereidende fase van een bestemmingsplan, een omgevingsvergunning waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan, een exploitatieplan of structuurvisie.

Gebruikelijk is immers dat bij ontwikkelingen van wezenlijke omvang (zoals een nieuwe woonwijk of bedrijventerrein) en bij projecten met een impopulair karakter (denk bijvoorbeeld aan een woonwagenlocatie, hospice, sociaal pension of antennemast), voorafgaand aan het te nemen besluit, de nodige zienswijzen worden ingediend.

Niet alleen particulieren maken gebruik van de inspraakmogelijkheden. Ook in georganiseerd verband (buurtcommissies, wijkplatformen, natuur- en milieufederaties) worden regelmatig zienswijzen ingediend.

Remmend effect

Voor gemeenten is het niet altijd eenvoudig alle punten uit de zienswijze goed te pareren. Te meer daar tegenstanders steeds vaker worden bijgestaan door een gespecialiseerd jurist of advocaat. De praktijk leert dat één zienswijze al een remmend effect kan hebben op de voortgang van de procedure.

Bovendien loopt men bij onvoldoende of incorrecte beantwoording het risico op extra vertraging of laat men een kans liggen vlotter door de procedure te komen.

Dit laatste kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de oude bestemming van de te ontwikkelen locatie (bijvoorbeeld een industriebestemming) al veel meer narigheid kon veroorzaken dan de oude feitelijke invulling (bijvoorbeeld een plantsoen), en wanneer men het antwoord toespitst op de feitelijke omstandigheden.

Of wanneer men voorbij gaat aan het gegeven dat de nieuwe ontwikkeling ook planologische voordelen voor de belanghebbende brengt, zoals meer bouwmogelijkheden op het eigen perceel.

Zienswijze-advies

Bij complexe zienswijzen is het verstandig deze zo snel mogelijk na binnenkomst door te nemen en na te gaan of externe expertise gewenst is. Te denken valt aan ingewikkelde eigendomssituaties, inhoudelijke bezwaren over het aanzien en/of de afmetingen van de nieuwbouw, gevreesde milieu-, verkeers- en/of parkeerproblemen, maatschappelijk gevoelige kwesties, al dan niet met de aankondiging om een forse schadeclaim in te dienen.

Snellere procedures

In voorgaande gevallen is het verstandig snel een zienswijze-advies in te winnen, om in de nota van beantwoording zo volledig en correct mogelijk in te gaan op de naar voren gebrachte punten.

Meer weten?! Neem dan contact op met Yvonne de Looij (y.delooij@saoz.nl).