Planschade

Vingeroefeningen op weg naar Omgevingsplannen zijn niet zonder risico

27 sep 2016

In de aanloop naar de nieuwe Omgevingswet zijn veel gemeenten bezig met het denken over de inhoud van hun bestemmingsplannen. Het is voor gemeenten verleidelijk om te anticiperen op de Omgevingswet door bestemmingsplannen flexibeler te maken, om zo de overgang naar omgevingsplannen soepeler te laten verlopen. Zo lang echter de Wet ruimtelijke ordening nog van toepassing is, is voorzichtigheid geboden…

Flexibele bestemmingsplannen bieden kansen

De voordelen van de flexibilisering van bestemmingsplannen in de aanloop naar de nieuwe Omgevingswet zijn legio:

·         Gemeenten kunnen alvast wennen aan een andere manier van het regelen van de ruimtelijke ordening;
·         Al vóór het in werking treden van de Omgevingswet kan een aanvang worden gemaakt met de gewenste            “organische gebiedsontwikkeling” en “uitnodigingsplanologie”;
·         Flexibilisering veronderstelt in veel gevallen vereenvoudiging van regels, of zelfs het bewust niet regelen van bepaalde onderwerpen.

Voorbeelden uit de praktijk hoe gemeenten nadenken over de nieuwe systematiek en deze ook willen toepassen, zijn onder meer het loslaten van de bouwhoogte, het samenvoegen van verschillende bestemmingen in één ruime bestemming (bijvoorbeeld “verblijfsgebied” en “groen” in één bestemming “Verblijfsgebied” met inwisselbare functies), het inwisselbaar maken van gebruiksvormen binnen een centrumbestemming enzovoorts.

Keerzijde van de medaille: planschaderisico!

Een al zeer oud maar nog steeds actueel adagium in de sfeer van planschade luidt: “Flexibiliteit kost geld!”. Zo lang de Omgevingswet nog niet in werking is getreden, is op de tot dat moment vast te stellen bestemmingsplannen de huidige planschaderegeling nog van toepassing, met mogelijke nadelige consequenties voor de gemeenten van dien. Een te “enthousiaste” omarming van de systematiek van de Omgevingswet en de daarop gebaseerde omgevingsplannen in de voordien nog te maken bestemmingsplannen kan leiden tot hoog planschaderisico, waardoor de betrokken gemeente als het ware “strandt in het zicht van de haven”…

Een goed beleidsadvies biedt houvast

SAOZ weet door de tot nu toe opgedane ervaringen als geen ander wat de risico’s van (te) ruime bestemmingsplannen kunnen zijn en hoe de risico’s op onnodige planschade kunnen worden verkleind. Sommige onderwerpen kunnen in de aanloop van de Omgevingswet met een beheersbaar risico op planschade worden geregeld, maar voor andere onderwerpen kan juist gelden dat het verstandiger is om met de regeling daarvan te wachten totdat de Omgevingswet in werking is getreden.

Neem geen risico. Laat u tijdig adviseren over wat in dit stadium wel en wat beter (nog) niet geregeld kan worden!

Meer weten?! Neem dan contact op met Kees van der Lee.