Grondzaken

Vennootschapsbelastingplicht gemeentelijke Grondbedrijven

17 dec 2014

Op 16 september jl. (Prinsjesdag) is het wetsvoorstel ‘Wet Modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen’ gepubliceerd. Bedoeling is dat deze wet per ingang van 1 januari 2016 in werking treedt. De wet is met name belangrijk en heeft aanzienlijke gevolgen voor gemeentelijke grondbedrijven.

Grondbedrijven en grondexploitaties

De invoering van de wet zal betekenen dat de uitgifte van bouwkavels aan particulieren en ondernemers door het Grondbedrijf in de heffing van vennootschapsbelasting zal worden betrokken. De hoogte van de heffing hangt in eerste plaats af van het tarief, maar daarnaast natuurlijk van de omvang van de fiscale winst.

De te betalen vennootschapsbelasting drukt op de door het Grondbedrijf gevoerde grondexploitaties voor diverse plannen en ruimtelijke ontwikkelingen in een gemeente en hiermee zal dan ook terdege rekening moeten worden gehouden.

Waardering grondposities

De fiscale winst van het grondbedrijf wordt mede bepaald door de waarde van grondposities op 1 januari 2016 en vervolgens de waardeontwikkeling van die posities daarna. Bij een weer wat aantrekkende economie en uitgifte van kavels door de gemeente zal er sprake zijn van winst waarover vennootschapsbelasting verschuldigd zal zijn.

De in de openingsbalans op te nemen waarde van grondposities is mede bepalend voor de omvang van de winst in de toekomst en het is dus zaak deze waarde zo accuraat mogelijk in de balans op te nemen.
De waardering van de grondposities of ander vastgoed dat in het grondbedrijf zit, dient plaats te vinden tegen de waarde in het economisch verkeer oftewel de marktwaarde. Deze marktwaarde dient door een taxatie bepaald te worden. Boekwaardes of in het verleden betaalde koopprijzen door de gemeente zijn in dit verband niet relevant.

Verplichtingen gewaardeerd

Behalve grond- en vastgoedposities zullen ook rechten en verplichtingen gewaardeerd moeten worden. Daarbij kan men denken aan bijvoorbeeld bouwclaims of een recht van eerste koop. Door middel van de bestemming van de betreffende gronden of vastgoedobjecten op 1 januari 2016 kan de gemeente zelf enigszins sturen op de waarde, maar de marktwaarde van een object op 1 januari 2016 is in beginsel een object vast te stellen gegeven.

Deskundigheid SAOZ

Een taxatie door een onafhankelijke taxateur vergroot mogelijk de fiscale acceptatie en ‘geloofwaardigheid’ ervan en is wellicht minder ‘ingekleurd’ dan een waardering door de het Grondbedrijf zelf. Daarmee kunnen discussies met de fiscus voorkomen worden. Het is wel zaak bij de waardering ‘scherp aan de wind’ te varen want hoe hoger de beginwaarde op de balans, des te lager is de belaste fiscale winst.

De gecertificeerde taxateurs van SAOZ zijn de gemeentelijke grondbedrijven hierin graag van dienst.

Meer weten?! Neem dan contact op met Hans Marskamp.