Inbrengwaarde

Taxatie en waardering door SAOZ

21 mrt 2018

Veel mensen denken bij SAOZ in eerste instantie aan planschade. Dat is ook niet verwonderlijk want een groot deel van onze werkzaamheden is direct gelieerd aan het planschaderecht, het zij in de sfeer van aanvragen, hetzij in de sfeer van risicoanalyse planschade in het voortraject. Minder bekend is dat SAOZ ook beschikt over een uitstekende taxatiepoot en veel breder inzetbaar is dan alleen voor planschade.

Werkzaamheden

In een vorige nieuwsbrief zijn we al nader ingegaan op onze taxateurs en de certificering.

De taxateurs van SAOZ staan ingeschreven bij onder meer de NRVT, VastgoedCert, LRGD en de NVR.

Minstens zo belangrijk zijn de verschillende vakgebieden waarop SAOZ zich beweegt. SAOZ beschikt over taxateurs, elk met hun eigen specialismen, ingeschreven bij de verschillende kamers, zoals Wonen, Bedrijfsmatig, Landelijk Vastgoed en WOZ.

Grondzaken

SAOZ kan gemeenten of andere overheden van dienst zijn bij de taxatie, verwerving of verkoop van onroerende zaken. Daarbij beperken we ons niet tot de taxatie, maar kunnen wij ook het onderhandelingstraject verzorgen.

Ook als het gaat om verwerving en schadeloosstelling op onteigeningsbasis kunnen onze taxateurs u van dienst zijn, of het nu gaat om een bedrijfsverplaatsing of een berekening op liquidatiebasis.

Daarnaast kunnen wij in het kader van nieuwe of te actualiseren grondexploitaties de inbrengwaarde van de onroerende zaken voor u waarderen. Diezelfde deskundigheid gebruiken we ook bij bijvoorbeeld het taxeren van uitgifteprijzen, residuele grondwaarden en opbrengstmogelijkheden van gemeentelijk vastgoed.

SAOZ is ook al sinds jaar en dag lid van de Vereniging van Grondbedrijven.

Milieu

Taxaties en advisering met betrekking tot milieuzaken behoren eveneens tot ons specialisme. Bij het intrekken of wijzigen van milieuvergunningen dienen op basis van de Circulaire Schadevergoeding de aard en omvang van voor vergoeding vatbare schade bepaald te worden. SAOZ kan bogen op een ruime ervaring hierin op basis van de eerdere werkzaamheden bij de sanering van Vuurwerkbedrijven en LPG-tankstations. Overigens adviseren we bij het verplaatsen of beëindigen van LPG-activiteiten ook nu nog steeds met regelmaat over de omvang van mogelijke schadevergoedingen.

Politiek gevoelige zaken

Bij zaken die politiek gevoelig liggen in een organisatie kan het invliegen van onafhankelijkheid én deskundigheid van buitenaf zeker meerwaarde hebben. Bij SAOZ spelen geen lokale belangen en u kunt altijd verzekerd zijn van een onafhankelijk advies of taxatie. Of het nu om de voormalige ambtswoning gaat of een door de gemeente af te stoten onroerende zaak.

Meer weten of behoefte aan deskundig advies en ondersteuning op bovengenoemde gebieden?! Neem dan contact op met Hans Marskamp.