Planschade

Een strategisch beleidsadvies maakt planologische maatregelen planschade “proof”

11 dec 2013

Door het tijdig inwinnen van advies kunnen planschaderisico’s al in de beleidsfase worden getackeld.

Planschaderisico’s ondanks voldoende belangenafweging

Indien een voldoende belangenafweging heeft plaatsgevonden vormt het ontstaan van planschade op zich zelf geen belemmering voor het van kracht worden van de planologische maatregel. De uiteindelijke vaststelling van de hoogte van de planschade valt buiten de bestemmingsplan- of omgevingsvergunningsprocedure (ABRS 6 november 2013, gemeente Haarlem, zaaknummer 201302543/1/A1). Gemeenten worden hierna vaak geconfronteerd met aanspraken op hoge planschadetegemoetkomingen.

Eerste beslispunten

In de planvormingsfase dient u in een heel vroeg stadium een keuze te maken voor wat betreft het soort planologische maatregel (bijv. een bestemmingsplan, een omgevingsvergunning met afwijking van het plan), de opzet van het plan (bijv. wel/geen bouwvlakkenmethodiek, wijze van milieuzonering), het soort bestemmingen (bijv. wel/geen uit te werken bestemmingen) en de inhoud daarvan (bijv. wel/geen verruimingsmogelijkheid qua bouwhoogte, minimale afstanden tot bestemmingsgrenzen, in hoeverre beperken de dubbelbestemmingen de mogelijkheden van andere bestemmingen). Deze eerste keuzes zijn al van invloed op de latere planschaderisico’s.

Strategisch beleidsadvies

Om grote planschaderisico’s te voorkomen is het verstandig bij de eerste gedachte aan een ontwikkeling een beleidsadvies in te winnen, waarin wordt aangegeven waarmee – mede gelet op het nog vigerende planologische regime – planschade technisch rekening dient te worden gehouden bij het opstellen van de nieuwe planologische maatregel.

Ook kan aan de hand van de recente ontwikkelingen op het gebied van het normale maatschappelijk risico (o.a. ABRS 10 juli 2013, gemeente Horst aan de Maas, zaaknummers 201207038/1/A2 en 201208907/1/A2, ABRS 28 augustus 2013, gemeente Heiloo, zaaknummer 201113115/1/A2 en ABRS 2 oktober 2013, gemeente Zederik, zaaknummer 201210692/1/A2) worden ingeschat óf een planologische verandering zodanig zal zijn, dat dit een nadeel zal opleveren dat het normale maatschappelijk risico zal overschrijden. Voorts kan advies worden gegeven over de wijze van openbaar maken van concrete beleidsvoornemens voor latere actieve en/of passieve risicoaanvaarding.

Plannen planschade“proof”

Door het tijdig inwinnen van een beleidsadvies kunnen grote planschaderisico’s worden voorkomen en zullen de bestemmingsplan-, omgevingsvergunnings- en/of planschadeprocedures vlotter worden doorlopen.

Meer weten?! Neem dan contact op met Yvonne de Looij.