Planvorming

Schrappen van papieren bouwmogelijkheden? Een risicotoets directe planschade biedt snel duidelijkheid

28 mrt 2012

Steeds vaker worden onbenutte bouwmogelijkheden doorgehaald, hetgeen tot directe planschade kan leiden.

Papieren bouwmogelijkheden

Door de economische ontwikkelingen van de afgelopen jaren blijven bestaande papieren bouwmogelijkheden steeds vaker onbenut. Indien verwezenlijking niet binnen de planperiode is te verwachten, zal bij planherziening vaak de feitelijke situatie worden vastgelegd. Het voorgaande kan leiden tot directe planschade (= planschade vanwege een beperking van de mogelijkheden op een eigen perceel).

Go or no go

Aan het begin van het planvormingsproces is het daarom van belang te weten welke gevolgen het wegbestemmen heeft. Het beperken van de aanwendingsmogelijkheden kan immers de waarde van gronden beïnvloeden. Zowel bij publieke als private eigendom dient men derhalve tijdig de potentiële financiële gevolgen inzichtelijk te hebben.

Bij particuliere eigendom te meer vanwege het risico op directe planschade, waarop bovendien het in artikel 6.2 Wro opgenomen normaal maatschappelijk risico ter grootte van 2% van de waarde van het object, niet van toepassing is.

Voor het bepalen van een “go or no go” in de beleidsfase, dient de basisvraag of er directe planschade is te verwachten, vlot beantwoord te worden. Bovendien moet duidelijk zijn welke omvang het eventuele nadeel ongeveer zal hebben, en of potentieel nadeel voor vergoeding in aanmerking zal komen, rekening houdende met het onderwerp risicoaanvaarding.

Risicotoets directe planschade

Het is verstandig om in een dergelijke situatie een “risicotoets directe planschade” te laten opstellen, die vanaf twee weken antwoord geeft op voorgaande vragen. Met jarenlange ervaring in RO taxaties, risicoanalyses en planschade is SAOZ de partij om deze risicotoets op te stellen.

Snel een reële inschatting

Met een dergelijk rapport heeft men snel een reële inschatting van het directe planschaderisico, en daarmee de juiste bouwstenen voor het nemen van vervolgstappen.

Meer weten?! Neem dan contact op met Yvonne de Looij.