Nadeelcompensatie

SAOZ lanceert vernieuwde website met daarop “breaking news”…

29 mrt 2017

De vernieuwde website van SAOZ opent op de homepagina met een link naar de laatste blog van algemeen directeur Johan Geleijns over het doelgroepenbeleid van de SAOZ. “Het beste advies voor iedereen” is het uitgangspunt van onze dienstverlening. Belangrijk is wel, dat deze ontwikkeling in het juiste perspectief wordt geplaatst.

Betekenis van de verbreiding van de werkzaamheden

Daar waar wij in het verleden alleen adviezen uitbrachten aan bestuursorganen, is de SAOZ in toenemende mate ook aan andere partijen gaan adviseren. In eerste instantie aan bijvoorbeeld initiatiefnemers, maar recentelijk ook aan andere partijen, zoals aanvragers, bijvoorbeeld door het uitbrengen van een second opinion op een advies van een ander adviesbureau. De laatste “stap” naar de nieuwe situatie is dat wij in beginsel iedereen kunnen adviseren met contra-expertises. Daar houdt echter onze dienstverlening op: wij treden niet op als gemachtigde in eventuele (plan)schadeprocedures, wij faciliteren geen claims en dienen die ook niet in.

Integriteit

Voorts is van belang, dat de SAOZ zeker niet in alle gevallen aan iedereen zal kunnen adviseren. Of de SAOZ in individuele gevallen aan een verzoek om ondersteuning kan voldoen, is afhankelijk van een aantal factoren die de SAOZ al in een vroeg stadium onderzoekt in het kader van een “integriteitstoets”.

Allereerst onderzoeken wij, of de gevraagde ondersteuning zou kunnen conflicteren met werkzaamheden die wij op basis van een vaste, al dan niet in een raamovereenkomst vastgelegde relatie verrichten.

Vervolgens gaan wij na, of wij in staat zijn om het gevraagde advies te leveren zonder dat ons (een schijn van) partijdigheid kan worden verweten. Om dit laatste te voorkomen hanteert de SAOZ overigens al sinds jaar en dag een strakke werkwijze, waarbij een strikte scheiding is aangebracht tussen verschillende adviesproducten.

Meer weten?! Neem dan contact op met Kees van der Lee.