Certificering

SAOZ adviseurs ingeschreven in het LRGD!

19 dec 2017

Rondom taxeren en taxateurs is de laatste jaren nogal wat veranderd. In deze sector is sprake van verdergaande certificering en regelgeving waar taxaties aan moeten voldoen. Ook voor deskundigen die optreden bij gerechtelijke instanties is een vergelijkbare tendens te bespeuren. Bij SAOZ is al sinds langere tijd een aantal taxateurs en deskundigen ingeschreven in het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) en/of lid van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters. Recentelijk is een groot aantal adviseurs van de SAOZ ingeschreven in het Landelijk Register van Gerechtelijk Deskundigen (LRGD). Wat betekent de inschrijving in een register?

NRVT

Het NRVT registreert vastgoedtaxateurs op persoonlijke titel en zorgt voor eenduidige gedrags- en beroepsregels en reglementen voor de vier Kamers (Bedrijfsmatig Vastgoed, Landelijk en Agrarisch Vastgoed, Wonen en WOZ). NRVT houdt daarbij toezicht op de naleving van de gedrags- en beroepsregels, reglementen en Permanente Educatie en borgt daarmee de kwaliteit van de geregistreerde taxateurs. Daarnaast kent NRVT een eigen centraal tuchtrechtstelsel, dat voorziet in een consistente, transparante en onafhankelijke tuchtrechtspraak voor alle geregistreerde taxateurs.

De Register Taxateur werkt volgens erkende gedrags- en beroepsregels van NRVT en de internationale richtlijnen EVS/IVS. Daarnaast werkt hi/zijj conform de vier kamerreglementen. De Register Taxateur onderwerpt zich aan het centrale tuchtrecht van NRVT.

Deskundigheid, onafhankelijkheid, objectiviteit en integriteit zijn belangrijke kernwaarden voor de Register Taxateur.

LRGD

De rechterlijke macht, maar ook de advocatuur en rechtzoekende partijen, maken meer en meer gebruik van forensische expertise. Door deze ontwikkeling, de toenemende inhoudelijke complexiteit van de zaken en de grote financiële belangen voor betrokkenen, neemt de behoefte aan onderzoek door deskundige deskundigen sterk toe. Bij het LRGD geregistreerde deskundigen kennen de procedures en weten wat van hem/haar wordt verwacht.

De Stichting Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen ontplooit activiteiten om bij te dragen aan de kwaliteit van het deskundigenbewijs in de rechtspleging. Dit doet zij onder andere door het beheren van een openbaar register met gerechtelijke deskundigen die voldoende toegerust zijn om adequaat te kunnen optreden in de rechtspleging.

Het LRGD registreert deskundigen op alle vakgebieden die werkzaam zijn in strafrecht, civiel recht en bestuursrecht. Aan opname in het register van deskundigen zijn voorwaarden verbonden die zowel zien op de vakdeskundigheid van de deskundige als op zijn of haar kennis van de juridische aspecten van het optreden als deskundige in rechte.

SAOZ adviseurs ingeschreven in het LRGD

Recentelijk is een groot aantal deskundigen in dienst bij SAOZ ingeschreven in het LRGD, elk op zijn of haar eigen deskundigheid. Daarbij kan het gaan om planschade, nadeelcompensatie, onteigening, milieuschades, belastingschade, waardering etc. De acceptatie door het LRGD is een erkenning van de deskundigheid van de adviseurs van de SAOZ en wij zijn daar dan ook zeer verguld mee.

Werkwijze en protocollen

SAOZ hecht grote waarde aan de certificering van haar adviseurs. Het geeft aan dat de betreffende personen bepaalde deskundigheid in huis hebben en ook handelen overeenkomstig de door de registers voorgeschreven werkwijzen. Hetzelfde geldt voor de permanente educatie die vereist wordt om inschrijving in de registers te behouden. Voor onze opdrachtgevers betekent dit een extra waarborg voor kwalitatief goede advisering op alle gebieden waarin de SAOZ actief is.

Meer weten of behoefte aan deskundig advies en ondersteuning op bovengenoemde gebieden?! Neem dan contact op met Hans Marskamp.