Planvorming

Planschaderisico’s van een beheersverordening

28 jun 2011

Verplichte actualisering

Met een beheersverordening, als bedoeld in artikel 3.38 Wro, kan snel en tegen relatief lage kosten worden voldaan aan de actualiseringsverplichting van bepaalde planologische maatregelen (artikel 9.1.4 Iwro). In artikel 6.1, tweede lid, onder a Wet ruimtelijke ordening (Wro) is de beheersverordening echter genoemd als potentiële grondslag voor een tegemoetkoming in planschade. Ook een beheersverordening kan derhalve planschaderisico’s met zich brengen.

Een nieuw bestemmingsplan of een beheersverordening

Artikel 9.1.4 Iwro bevat een actualiseringsplicht om vóór 1 juli 2013 voor bepaalde gebieden een bestemmingsplan of beheersverordening vast te stellen. Gemeenten dienen derhalve een keuze te maken. Mede vanwege deze korte termijn is de beheersverordening een interessant planologisch instrument voor bijvoorbeeld historische stadskernen en uitontwikkelde woonwijken, waar geen ruimtelijk relevante ontwikkelingen worden voorzien.

In de praktijk wordt de verordening ook gebruikt om bepaalde situaties uniform te regelen. Sommige gemeenten geven ook de voorkeur aan een beheersverordening omdat het idee bestaat dat een beheersverordening geen planschaderisico’s met zich mee kan brengen. Dit laatste is echter niet juist.

Onderzoek naar de eventuele effecten

Indien in een beheersverordening, ter bescherming van een historisch stadscentrum, bijvoorbeeld een cultuurhistorische (dubbel)bestemming wordt opgenomen, waardoor de situering, kapvorm en/of goot- en bouwhoogten van de bestaande panden (zonder afwijking van de beheersverordening) niet meer kunnen worden gewijzigd, kan zich voor de eigenaren van deze objecten planschade voordoen.

Hetzelfde geldt voor een beheersverordening waarin voor een bestaande woonwijk een uniforme bijgebouwenregeling gaat gelden, waardoor binnen bepaalde gebiedsdelen de voormalige uitbreidingsmogelijkheden worden beperkt.

Bij dergelijke vormen van “directe planschade” is bovendien de 2% korting vanwege normaal maatschappelijk risico niet van toepassing (art. 6.2, tweede lid, onder b Wro). Door middel van onderzoeken kan de gemeente nagaan of de beheersverordening daadwerkelijk een planschaderisico met zich brengt.

Een solide keuze op basis van argumenten

Op basis van de uitkomsten van een risicoanalyse planschade kan een gemotiveerd intern advies worden opgesteld, zodat men een bewuste keuze kan maken en men niet met onbekende risico’s wordt geconfronteerd.

Meer weten?! Neem dan contact op met Yvonne de Looij.