Jurisprudentie nieuws

Algemeen

Jurisprudentie – Attentie!

12 mei 2020

Beste relatie,

Zoals beloofd zenden wij u hierbij een overzicht van de meest interessante uitspraken op ons vakgebied van de afgelopen maand.

ECLI:NL:RVS:2020:1122 provincie Limburg, 20 april 2020

De eigenaar van een in 1970 aangekochte woning krijgt voorzienbaarheid van een in 2013 vastgesteld inpassingsplan tegengeworpen op basis van beleidsstukken uit 1962. Anders dan de rechtbank vindt de Afdeling dat het tijdsverloop tussen de aankoop en het vaststellen van de planwijziging niet aan het tegenwerpen van voorzienbaarheid in de weg staat.

De uitspraak laat zien dat voorzienbaarheid decennia lang “boven de markt kan hangen” en dat het enige dat van belang is de voorzienbare situatie ten tijde van aankoop is.

ECLI:NL:RVS:2020:1015 gemeente Maasdriel, 8 april 2020

Geschil over de planvergelijking en taxatie van planschade. De door de rechter ingeschakelde deskundige (Stab) concludeert dat de door de planschadeadviseur gemaakte planvergelijking juist is en komt tot een vrijwel gelijke taxatie van de schade. De Afdeling laat daarop het besluit van de gemeente in stand.
De uitspraak toont aan dat het bestuursorgaan ook bij geringe taxatieverschillen mag vasthouden aan het advies van de onafhankelijke planschadeadviseur.

ECLI:NL:RVS:2020:876 gemeente Dongen, 25 maart 2020

Tweede tussenuitspraak na de tussenuitspraak van 1 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1436. Het ging hier om door meerdere besluiten mogelijk gemaakte woningbouw achter het woonperceel van de aanvrager. Ook in tweede aanleg voldoet de taxatie niet aan de daaraan te stellen eisen, met name omdat verschillen met taxaties in eerdere planschadeprocedures over dezelfde planmutatie waarbij een andere adviseur is betrokken niet zijn verklaard.

De uitspraak toont aan dat het inschakelen van verschillende adviseurs in een reeks van aanvragen over dezelfde planologische wijzigingen extra aandacht van het bestuursorgaan vergt om een eenduidige lijn in de besluitvorming aan te houden.

ECLI:NL:RVS:2020:856 gemeente Veenendaal, 25 maart 2020

Belangrijke uitspraak met daarin de bevestiging en vooral een meer uitgebreide motivering van de eerdere recente uitspraak ECLI:NL:RVS:2020:793, gemeente Zuidplas (18 maart 2020): ook bij directe planschade moet overgangsrecht bij de beoordeling van planschade buiten beschouwing worden gelaten, zowel bij de planvergelijking als bij de taxatie. Alleen bij de beoordeling van inkomensschade mag overgangsrecht worden meegewogen.

ECLI:NL:RVS:2020:870 gemeente Maastricht, 25 maart 2020

Toekenning van nadeelcompensatie wegens tijdelijke derving van woongenot naast de eerder al toegekende tegemoetkoming in planschade wegens waardevermindering. De toekenning wegens tijdelijke derving van woongenot wordt gebaseerd op aanvullende niet-planologische besluiten die in het kader van het project zijn genomen. Uit de uitspraak volgt dat bij een bepaald project nadeelcompensatie naast planschade aan de orde kan zijn, doch enkel indien daarvoor een afzonderlijke (niet-planologische) basis is.

Heeft u vragen over de uitspraken? Neem dan gerust contact op met Hans van Erk.