Leegstaand winkelvastgoed

Impulsaanpak winkelgebieden

Impulsaanpak Winkelgebieden: “tweede tranche” staat op stapel

27 sep 2022

Elf gemeenten hebben tot nu toe een bijdrage van het Rijk ontvangen voor een kwaliteitsimpuls van hun winkelgebieden. De “tweede tranche” van deze bijdrageregeling staat op stapel. Wilt u uw kernwinkelgebied een kwaliteitsimpuls geven? Dan is dit het moment om in actie te komen…

Wat houdt de regeling “Impulsaanpak Winkelgebieden” in?

Met het programma Impulsaanpak winkelgebieden (IW) wil de overheid stimuleren dat gemeenten (delen van) binnenstedelijke winkelgebieden omvormen tot “toekomstbestendige gebieden met een stevige sociale en economische basis”. Het betreft met name het “uit de markt nemen” van leegstaand retailvastgoed, waarvoor andere functies – zoals wonen – in de plaats kunnen komen. Daarnaast is er ook nadrukkelijk aandacht voor de kwaliteit van de openbare ruimte.

Waarom is deze regeling nodig?

Zoals blijkt uit de nieuwsbriefbijdrage van collega Ard Hoopman vormt het bestaan van een “onrendabele top” een belangrijk struikelblok bij herontwikkeling van leegstaand retailvastgoed c.q. het (gebrek aan) tempo waarin dit gebeurt. Door het verstrekken van een bijdrage vanuit het Rijk kan dit probleem worden aangepakt en wordt herontwikkeling voor de eigenaren van leegstaand retailvastgoed interessanter.

Succesfactoren voor het krijgen van een bijdrage

In de projecten die in de eerste tranche een bijdrage hebben ontvangen, is aandacht besteed aan bijvoorbeeld looproutes, afwisseling van het winkelaanbod, toegankelijkheid en de uitstraling van het winkelgebied. Er is daarnaast ruime aandacht besteed aan het compacter en daarmee aantrekkelijker maken van het winkelgebied, door het vervangen van vierkante meters winkeloppervlak door andere functies, zoals wonen en openbaar groen.

Naast de inzet van gemeenten hebben private investeerders een belangrijk aandeel in de realisatie van de projecten. Het meedoen van marktpartijen c.q. eigenaren is daarom een belangrijke randvoorwaarde voor het krijgen van een bijdrage.

Wat biedt de RVO?

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) biedt via de Impulsaanpak Winkelgebieden ondersteuning voor gemeenten bij het tot stand komen van gebiedsgerichte projecten. De ondersteuning bestaat uit:

●        De inzet van experts;

●        Een ondersteunende financiële regeling;

●        Kennisdeling.

Het budget is verdeeld over 4 rondes. In iedere ronde is voor zover nu bekend 22 miljoen euro beschikbaar voor gemeenten om winkelgebieden aan te pakken. De eerste ronde was in het voorjaar van 2022. Het venster voor het indienen van aanvragen om een bijdrage in de tweede ronde start op maandag 14 november 2022 en eindigt op 5 december 2022.

Namens SAOZ treedt Kees van der Lee op als een van de experts die gemeenten bijstaan bij de voorbereiding van hun aanvraag.

Wat SAOZ voor u kan doen

SAOZ adviseert van oudsher gemeenten en eigenaren over het vitaal houden van centrumgebieden. Wij kunnen niet alleen inzichtelijk maken of er sprake is van een onrendabele top, maar ook adviseren over de andere schaderisico’s, zoals de te verwachten planschade en/of nadeelcompensatie, zodat u een goed onderbouwde business-case heeft, risico’s kunt inschatten en valkuilen kunt ontwijken.

Wilt u sparren over de mogelijkheden van de Impulsaanpak Winkelgebieden in uw gemeente?! Neem dan contact op met Kees van der Lee.