Planvorming

Herijking van het beleid door afnemende vraag

14 sep 2011

Afnemende vraag naar grond

Gemeenten exploiteren bouwgrond. Deze exploitatie bestaat uit alle activiteiten die nodig zijn om onbebouwde gronden als bouwterrein te verkopen. Soms worden bestaande gebieden ook herontwikkeld en enkele gemeenten geven de gronden ook in erfpacht uit. Sinds 2008 nemen de grondverkopen af.

Verlies op de grondexploitatie en stagnerende projecten

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS mei 2011) blijkt dat de gemeenten in 2009 € 414.000.000,– verlies hebben geleden op de exploitatie van bouwgrond. Tot 2008 vertoonden de grondexploitaties in de regel een positief saldo en werd een belangrijk deel van de inkomsten van gemeenten door middel van deze exploitaties gegenereerd.

Het saldo kon worden ingezet bij andere beleidsterreinen. In de jaren 2010 en 2011 zijn de gemeentelijke begrotingen naar beneden aangepast. Wij zien de volgende aandachtspunten:

  • boekwaarden eigen gronden en opstallen mogelijk niet meer marktconform;
  • overeenkomsten met marktpartijen niet meer actueel door andere ideeën over de grondwaarde, te realiseren vastgoed, tijdstip afname grond en start bouw;
  • overcapaciteit van bepaalde planologische mogelijkheden.

Als gevolg hiervan blijven transacties uit, lopen projecten vertraging op en is het moeilijker om (kleinere) initiatieven van de grond te krijgen.

Beleid herijken

Een deel van de gemeenten en marktpartijen hebben al besloten om het beleid te herzien door middel van de volgende acties:

  • de waarde van de eigen gronden en het overig onroerend goed hertaxeren en eventueel het verlies nemen;
  • bestaande overeenkomsten opnieuw beoordelen, de bouwplannen actualiseren, potenties en prioriteiten vaststellen en nieuwe overeenkomsten sluiten;
  • onderzoeken of er in planologisch opzicht teveel capaciteit is en nagaan wat de gevolgen zijn van het wegbestemmen.

Van gedachten wisselen met een onafhankelijke specialist helpt u bij het bepalen van uw koers en levert bouwstenen voor de onderbouwing van uw beleid.

Opnieuw beginnen en kansen creëren

Door te werken met marktconforme gegevens, ontstaat een nieuw reëel vertrekpunt. De kans op transacties neemt toe. Contractpartijen kunnen de markt op met geschikte plannen en passende prijzen. Nieuwe partijen kunnen gaan investeren. Grotere gebieden kunnen door kleinere deelontwikkelingen alsnog tot ontwikkeling komen.

Meer weten?! Neem dan contact op met Johan Geleijns.