Deskundige

De SAOZ-adviseur meenemen naar een zitting

21 mrt 2018

Het is uiteraard bekend dat SAOZ onafhankelijke, onpartijdige en deskundige adviezen uitbrengt die door een bestuursorgaan kunnen worden gebruikt bij de voorbereiding van en besluitvorming over verzoeken om nadeelcompensatie. Het is echter wat minder bekend dat de SAOZ-adviseur ook kan worden meegenomen tijdens een zitting bij de bezwaarcommissie, rechtbank of Raad van State. Welke aspecten zijn daarbij van belang?

Eindigt het werk van een deskundige na het uitbrengen van het deskundigenadvies?

Het belang van een goed overwogen en onderbouwd deskundigenadvies is onmiskenbaar bij het besluitvormingsproces inzake een verzoek om nadeelcompensatie. Het gaat immers vaak over complexe juridische en financiële materie, waarbij de belangen vaak ook groot zijn. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State erkent het belang van deskundigenadviezen en het is dan ook bestendige rechtspraak dat een bestuursorgaan in beginsel bij haar besluitvorming mag uitgaan van het advies van een onpartijdige deskundige (zie onder meer ABRvS d.d. 31 augustus 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BR6329).

Het komt voor dat een verzoeker zich niet kan verenigen met het besluit en het daaronder liggende deskundigenadvies en daartegen bezwaar en/of beroep aantekent. Dit betekent vervolgens dat tijdens de rechtsbeschermingsprocedure niet alleen het bestreden besluit verdedigd moet worden, maar juist met name ook het daaraan ten grondslag liggende deskundigenadvies. Immers, met name in het deskundigenadvies zijn de juridische en financiële uitgangspunten en overwegingen opgenomen die in het besluit zijn overgenomen. Hoewel de deskundigen van SAOZ regelmatig worden gevraagd om het bestuursorgaan ter zitting te vergezellen, is dit nog niet altijd het geval. Daarom de vraag, eindigt het werk van een deskundige na het uitbrengen van het deskundigenadvies?

Ook voorafgaand en tijdens een zitting kan een deskundige een nuttige bijdrage leveren

Uiteraard proberen wij onze adviezen zodanig op te stellen dat deze voor eenieder goed te lezen en natuurlijk ook goed te begrijpen zijn. Het komt tijdens een zitting echter voor dat een rechter vragen heeft over de juridische en/of de financiële aspecten waarop door een niet-deskundige niet zonder meer antwoord kan worden gegeven. Hierbij kan worden gedacht aan boekhoudkundige vragen of specifieke overwegingen over het causaal verband of de specifieke branche van het bedrijf van de appellant.

Het is juist daarom dat eigenlijk altijd van te voren in ieder geval nagedacht zou moeten worden over de vraag of de deskundige meegenomen moet worden naar een zitting. Dat hier overigens in juridische zin geen risico’s aan verbonden zijn, blijkt wel uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 21 januari 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:131) waarin de Afdeling heeft overwogen dat SAOZ niet onpartijdig is door het enkele feit dat SAOZ overheidsorganen bijstaat.

Ook de omstandigheid dat een onafhankelijk adviseur een bestuursorgaan gedurende een advies-, besluitvormings- en rechtsbeschermingsprocedure bij diverse gelegenheden adviseert is onvoldoende voor het oordeel dat deze deskundige onvoldoende onafhankelijk of onpartijdig zou zijn (zie onder meer ABRvS d.d. 4 juni 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1987).

Wat betekent dit voor u?

De deskundigen van SAOZ zijn erg ervaren in het toelichten en verdedigen van hun adviezen bij een bezwaarcommissie of bij de rechter. Tevens zijn de deskundigen van SAOZ in staat om tijdens het verloop van een zitting goed te anticiperen en te reageren op het verloop ervan, zodat zij eventuele complicaties of onduidelijkheden snel kunnen signaleren en daarop op gepaste doch duidelijke wijze kunnen inspringen. Wij ervaren ook dat leden van een bezwaarcommissie en de rechters dit waarderen, zodat de bijdrage van de deskundige tijdens de zitting een toegevoegde waarde heeft.

Uiteraard zijn aan de inzet van een deskundige kosten verbonden, maar deze kosten zijn, zeker in relatieve zin ten opzichte van de betrokken financiële belangen, beperkt en redelijk. Inzet van een deskundige tijdens een zitting kan zelfs hogere kosten in de toekomst voorkomen.

Wilt u meer weten over de inzet van een deskundige tijdens een zitting en onder welke voorwaarden en condities dat kan plaatsvinden?! Neem dan contact op met Peter van Bragt.