Planvorming

De meest ongunstige uitwerking van een beleidsvoornemen is maatgevend

09 okt 2018

In de afgelopen maanden heeft de Afdeling wederom bevestigd dat bij de beoordeling van het aspect voorzienbaarheid de meest ongunstige uitwerking van een concreet beleidsvoornemen beslissend is.

Recente uitspraken

In de uitspraak ABRvS 6 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1864, Provincie Gelderland, achtte de Afdeling een openbaar gemaakte ontwerp-intergemeentelijke structuurvisie met vier verschillende varianten voor een nieuwe rondweg om Voorst voldoende om voorzienbaarheid van de latere verwezenlijking van één van de varianten tegen te werpen. Derhalve hadden appellanten ten tijde van aankoop rekening moeten houden met de voor hen meest ongunstige uitwerking van het beleidsvoornemen.

In een andere uitspraak van dezelfde dag met betrekking tot een procedure van dezelfde provincie (ECLI:NL:RVS:2018:1865) is het voorgaande herhaald, doch is ten aanzien van een eerdere ontwerp-structuurvisie overwogen dat deze onvoldoende concreet was om voorzienbaarheid van de rondweg uit af te leiden. Algemene bewoordingen dat een omlegging van een provinciale weg noodzakelijk is, waren bijvoorbeeld onvoldoende.

In de uitspraak ABRvS 1 augustus 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2575, Houten, werd op basis van een gepubliceerd raadsbesluit de oprichting van drie windturbines voorzienbaar geacht, ondanks het feit dat de locatie in de publicatie één maal (van alle keren) niet correct was omschreven. Ook hier oordeelde de Afdeling dat maatgevend is hetgeen ten tijde van aankoop bij een meest ongunstige uitwerking van het beleidsvoornemen voorzienbaar was.

Beoordelingscriteria

Openbaar gemaakte beleidsdocumenten kunnen van doorslaggevend belang zijn bij de beoordeling van het onderwerp voorzienbaarheid. De Afdeling lijkt voorzienbaarheid vrij snel aan te nemen indien een ontwikkeling als één mogelijke optie in openbare beleidsstukken is omschreven. Wel dient de locatie voldoende concreet uit de stukken te kunnen worden afgeleid. Bij een nieuw geluidsscherm hoeft de exacte locatie langs een concreet genoemde rijksweg overigens niet te zijn omschreven (vgl. ABRvS 9 mei 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1562, Zaanstad).

Voorzienbaarheids-“check” in een risicoanalyse planschade of risicotoets planschade

Bij het vooraf inschatten van planschaderisico’s kan bij voldoende duidelijke stukken ook een inschatting worden gemaakt van het gedeelte dat naar verwachting niet voor tegemoetkoming in aanmerking zal komen vanwege voorzienbaarheid. Wel dient er rekening mee te worden gehouden dat eigendomsverhoudingen, beleidsdocumenten, Afdelingsjurisprudentie, wetgeving en daarmee het antwoord op de vraag of voorzienbaarheid in een eventuele toekomstige planschadeprocedure daadwerkelijk aan de orde zal zijn, nog kunnen veranderen. Het blijft derhalve een inschatting onder voorbehoud.

Betere inschatting van het planschaderisico

Voordelen van een voorzienbaarheidsinschatting zijn in ieder geval dat men beter weet wat men te wachten staat en dat ten aanzien van het te verwachten “voorzienbare” gedeelte van het totale planschadebedrag een lichtere financiële zekerheid van de betrokken partijen doorgaans voldoende is.

Meer weten?! Neem dan contact op met Yvonne de Looij.