NRVT

De herziene NRVT-regels per 1 juli 2018 en planschade

09 okt 2018

Het is nu duidelijk aan welke eisen een ‘wettelijke taxatie” moet voldoen.

Herziene regelgeving per 1 juli 2018

Deze herziening heeft met name betrekking op de opbouw van de regelgeving en er wordt meer duidelijkheid geboden over de werkzaamheden die buiten de professionele taxatiedienst vallen, zoals de wettelijke taxaties:

“Een professionele taxatiedienst waarbij op basis van wet- en regelgeving en jurisprudentie afgeweken moet worden van één of meer bepalingen uit de NRVT Reglementen of de internationale standaarden.”

Afwijkingen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit de wijze van opdrachtverstrekking, het waardebegrip, de omvang van de onderzoeksplicht en de rapportagevereisten. De NRVT komt hiermee tegemoet aan de praktijk en speelt in op problemen waar onder andere planschade– en onteigeningstaxateurs tegenaan liepen.

Als Wettelijke Taxatie worden door de NRVT onder meer en voor zover in dit kader relevant, aangemerkt taxaties uit hoofde van:

·         Wet waardering onroerende zaken (WOZ);

·         Onteigeningswet (art. 40 e.v.: schadeloosstelling);

·         Wet ruimtelijke ordening (art. 6.1: planschade);

·         Bestuursrechtelijke schadeloosstellingsregelingen (nadeelcompensatie);

·         Wet voorkeursrecht gemeenten (art. 13 lid 4 jo art. 40b-40f Onteigeningswet);

·         Wet ruimtelijke ordening (art. 6.13 lid 5: inbrengwaarde).

Effecten op de planschadeadviezen

De algemene beginselen blijven voor iedere taxatie gelden. De NRVT zegt hierover: “De register-taxateur die een Wettelijke Taxatie uitvoert is onverkort gehouden aan de fundamentele beginselen verwoord in het Reglement Gedrags- en Beroepsregels: professioneel gedrag; vakbekwaamheid; integriteit; objectiviteit en onafhankelijkheid; zorgvuldigheid en transparantie; vertrouwelijkheid”.

De afwijkingen van de wijze van opdrachtverstrekking en de rapportagevereisten passen nu beter bij de praktijk.

Gunstig gevolg

Voor de ambtenaren die concept planschadeadviezen beoordelen, heeft de herziene regelgeving het voordeel dat nu duidelijk is aan welke eisen planschadetaxaties moeten voldoen. Er zal dus minder discussie ontstaan over punten waarvan de NRVT zegt dat mag worden afgeweken. Voor de rapportages van SAOZ heeft het bovenstaande geringe gevolgen. Wij volgden namelijk al zoveel mogelijk de regels en toelichtingen van het NRVT.

Meer weten of behoefte aan deskundig advies en ondersteuning op bovengenoemde gebieden?! Neem dan contact op met Hans Marskamp.