Planvorming

Bouwprocedures versnellen met een “risicoanalyse planschade” of een “risicotoets planschade”

26 mrt 2019

Bouwreuzen hebben recent alarm geslagen dat slechts de helft van de geplande één miljoen woningen op tijd af zal komen.

Slechts de helft van de geplande één miljoen woningen op tijd af

In januari van dit jaar verschenen diverse berichten in de media over de noodzakelijke bouw van één miljoen woningen vóór 2030 en dat de topmannen van drie grote bouwbedrijven verwachten dat – in het huidige tempo – slechts de helft daarvan zal worden gehaald. Als één van de redenen van het niet halen worden de lange procedures genoemd, waardoor het marktmoment verdwijnt. Daarom pleiten de bouwers voor meer regie vanuit het kabinet en het versimpelen van de bezwaarprocedures, zodat slechts één keer bezwaar kan worden gemaakt en alleen door direct belanghebbenden.

Vraag naar snellere procedures

Bouwers zien in de vereiste procedures met bijbehorende inspraakmogelijkheden dus grote drempels om de benodigde één miljoen woningen op tijd af te krijgen. Daarom zullen zij gemeenten steeds vaker vragen zo efficiënt mogelijk medewerking te verlenen aan de benodigde planologische wijzigingen, om de woningen zo snel mogelijk te kunnen realiseren.

Tip voor versnelling

Een effectieve manier waarop een versnelling kan worden gerealiseerd is het in een vroeg stadium laten opstellen van een “risicoanalyse planschade” of “risicotoets planschade”. Dit kan vanuit de gemeente worden geïnitieerd of vanuit een ontwikkelaar met nieuwbouwplannen op een locatie waar dat planologisch nog niet mogelijk is. In een dergelijk onderzoek wordt namelijk inzichtelijk gemaakt welke planologische verandering er precies zal plaatsvinden, welke mogelijke effecten dit zal hebben op de omgeving en – bij te verwachten planologisch nadeel – welke financiële gevolgen dit mogelijk zal hebben. Ook kan reeds een inschatting worden gemaakt van schade die mogelijk niet vergoed hoeft te worden vanwege actieve en/of passieve risicoaanvaarding, het anderszins verzekerd zijn en/of een aftrek vanwege het normaal maatschappelijk risico.

Uitkomsten meteen bruikbaar

Na binnenkomst van de eerste zienswijzen op de openbaar gemaakte bouwplannen zijn de uitkomsten van het risicoanalyse onderzoek meteen bruikbaar voor het geven van een adequate reactie op de zienswijzen. Hierdoor zullen veel belanghebbenden in de praktijk afzien van verdere lange procedures. De oplossing voor snellere procedures ligt daarom niet per definitie in het beperken van de inspraakmogelijkheden. Beter is in een vroeg stadium de bezwaren weg te nemen en/of er met een juridisch/planologisch goed onderbouwd antwoord op te reageren.

Meer weten?! Neem dan contact op met Yvonne de Looij.