Risicoanalyse

Quickscan planschade

Of het nu gaat om de ontwikkeling van een gebied, het wijzigingen van een bestemming, het schrappen van verdiepingen of het beperken van de gebruiksmogelijkheden: u wilt in een vroeg stadium zoveel mogelijk inzicht in de risico’s op planschade.

SAOZ ontwikkelde hiervoor speciaal de quickscan planschade, waarin wij snel en globaal de gevolgen van een voorgenomen ruimtelijke maatregel beoordelen. U krijgt antwoord op de vraag of er planschade te verwachten is, zonder een uitgebreide risicoanalyse. Dit geeft u al in een vroeg stadium de bouwstenen voor uw besluitvorming.

Neem contact op met Johan Geleijns

Voordelen SAOZ quickscan planschade

 • snel inzicht in de te verwachten planschade
 • sneller bepalen of een ontwikkeling haalbaar is en of de onderhandelingen over de aankoop wel goed gaan
 • u kunt plannen ruim op tijd optimaliseren en opnieuw toetsen

Risicoanalyse planschade

Waar gebouwd wordt, kan planschade ontstaan. Maar hoe groot zijn de risico’s en hoe hoog zullend de schades uitvallen? Lastige materie. Terwijl dit zaken zijn die een enorme impact kunnen hebben op uw ontwikkeling. Een solide analyse vooraf is dan ook essentieel.

SAOZ is uw kompas bij risicoanalyse. Wij hebben de ervaring en kennis om u te helpen de risico’s te inventariseren, zodat u een degelijke en sluitende begroting kunt maken. Op basis van uw plannen brengen wij planschaderisico’s in kaart en kwantificeren c.q. taxeren het eventuele nadeel.

Neem contact op met: Johan Geleijns

Voordelen SAOZ Risicoanalyse Planschade

 • goed inzicht in de gevolgen van de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling
 • u kunt beoordelen of het van belang is om delen van uw plannen aan te passen en om deze opnieuw te analyseren
 • SAOZ kan actief over scenario’s en alternatieven meedenken en deze snel doorrekenen

Risicoanalyse planschade plus

De reguliere Risicoanalyse werkt het eventuele planologische nadeel op clusterniveau uit.
De Risicoanalyse Plus gaat verder en maakt alles individueel. Op die manier heeft u volledig
inzicht in de effecten die worden veroorzaakt in de fysieke leefomgeving en ontstaat er een
raamwerk om claims van tevoren af te handelen.

SAOZ is uw kompas bij de risicoanalyse plus. Wij hebben de ervaring en juridische kennis
om per adres na te gaan of een waardedaling ook daadwerkelijk voor vergoeding in
aanmerking komt. Dat zorgt ervoor dat u met echte stakeholders praat.

Neem contact op met: Johan Geleijns

Voordelen SAOZ Risicoanalyse Planschade Plus

 • individuele beoordeling
 • een raamwerk voor gesprekken of onderhandelingen
 • de selectie door SAOZ van de stakeholders

Minnelijke verwerving

Bij de aankoop van gronden en vastgoed voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van een spoorlijn, industrieterrein, natuur of woonwijk, wilt u natuurlijk dat alles soepel verloopt. Voor succesvolle onderhandelingen zonder onteigeningsprocedure is het raadzaam een onafhankelijke derde in te schakelen.

SAOZ voert de taxaties uit en wij kunnen ook de rol van onderhandelaar bij minnelijke verwerving op ons nemen, altijd met als doel onteigeningsprocedures te voorkomen. Jurisprudentie zorgt steeds voor nieuwe manieren waarop een schadeloosstelling moet worden berekend. Wij zijn op de hoogte van de ontwikkelingen, zien valkuilen en helpen u om tot een oplossing te komen die voor alle partijen acceptabel is.

Neem contact op met: Johan Geleijns

Voordelen SAOZ Minnelijke verwerving

 • onafhankelijke en objectieve uitvoering van de taxaties
 • SAOZ kan de onderhandelingen voor u voeren en stelt alles in het werk om onteigeningprocedures te voorkomen
 • ontzorging van het gehele traject van minnelijke verwerving voor bedrijfsmatig vastgoed en binnenstedelijke gebiedsontwikkeling
 • als de verwerving onverhoopt uitblijft zorgen wij er door dossieropbouw voor dat de gemeente aan haar plicht voldoet ‘alles te proberen om onteigening te voorkomen’

Klik op een thema voor specifieke informatie over risicoanalyse

Risicoanalyse: Woningbouw

Nederland staat voor een gigantische woningbouwopgave. Inbreiden of uitbreiden; vrijwel altijd zal de bouw van nieuwe woningen plaatsvinden in de buurt van bestaande woningen, bedrijventerreinen, windturbines en/of Natura 2000-gebieden. Dat leidt tot conflicterende belangen. De haalbaarheid van een project is daardoor van veel factoren afhankelijk. 

SAOZ helpt met objectieve analyses om alternatieve scenario’s door te rekenen, obstakels weg te nemen en in overleg te gaan met omgeving. Met onze adviezen krijgt u duidelijkheid over de financiële consequenties en weet u waarvoor u tekent.

Risicoanalyse: Bedrijventerreinen

Wat zijn de planschaderisico’s bij zowel uitbreiding van bedrijventerreinen als bij inperking van bedrijfsbestemmingen? Nieuwbouw van woningen nabij bedrijventerreinen? Transformatie van leegstaande kantoren? Aanpassingen van de milieucategorieën? Allemaal ontwikkelingen met grote risico’s. SAOZ helpt deze risico’s te duiden en te kwantificeren. Dat geeft duidelijkheid over financiële consequenties en een solide basis voor haalbaarheidsonderzoeken.

Risicoanalyse: Milieu

Windparken, hoogspanningsleidingen, zonneparken:; ze schieten als paddestoelen uit de grond en zorgen – behalve voor energie – ok voor veel weerstand en wrijving. Wij helpen in vroeg stadium de mogelijke effecten op omliggende woningen en bedrijven inzichtelijk te maken. We doen onderzoek naar financiële gevolgen van geluidhinder, slagschaduwhinder, straling. Denk ook aan veiligheidsaspecten zoals overdraai van rotoren over gronden van de buurman. Het doorrekenen van alternatieve scenario’s. Obstakels wegnemen. Met ons aan uw zijde heeft u duidelijkheid over financiële consequenties en weet u waarvoor u tekent.

Risicoanalyse: Winkelcentra

Steeds meer winkelvastgoed staat leeg en blijft leeg. Dichtgetimmerde gevels; slecht winkelklimaat, verpaupering. Het antwoord van gemeenten: compacter maken van kernwinkelgebieden, wegbestemmen van detailhandel in aanloopstraten, concentratie van functies, verleiden van winkeliers om naar het centrumgebied te verhuizen. Wonen boven winkels? De eigenaar van de “achterlaatlocaties” zijn echter niet blij: hun panden kunnen in waarde dalen. Het gevolg: planschaderisico. SAOZ verschaft gemeenten de “gereedschapskist” om de risico’s te duiden, te kwantificeren en beheersbaar te maken.

Risicoanalyse: Bereikbaarheid

De aanleg en aanpassing van infrastructuur kan consequenties hebben voor de bereikbaarheid van bedrijven, winkels, tankstations en soms ook voor het woongenot van omliggende woningen. SAOZ maakt de consequenties van de plannen inzichtelijk en rekent eventueel ook alternatieven door. Een product dat specifiek door SAOZ is ontwikkeld is de “risicoanalyse nadeelcompensatie”, waarin de mogelijke gevolgen van infrastructurele ingrepen voor bestaande (winkel)bedrijven worden geduid en gekwantificeerd.