Risicoanalyse en taxatie

Risicoanalyse planschade

Waar gebouwd wordt, kan planschade ontstaan. Maar hoe groot zijn de risico’s en hoe hoog zullend de schades uitvallen? Lastige materie. Terwijl dit zaken zijn die een enorme impact kunnen hebben op uw ontwikkeling. Een solide analyse vooraf is dan ook essentieel.

SAOZ is uw kompas bij risicoanalyse. Wij hebben de ervaring en kennis om u te helpen de risico’s te inventariseren, zodat u een degelijke en sluitende begroting kunt maken. Op basis van uw plannen brengen wij planschaderisico’s in kaart en kwantificeren c.q. taxeren het eventuele nadeel.

Neem contact op met: Johan Geleijns

Voordelen SAOZ Risicoanalyse Planschade

 • goed inzicht in de gevolgen van de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling
 • u kunt beoordelen of het van belang is om delen van uw plannen aan te passen en om deze opnieuw te analyseren
 • SAOZ kan actief over scenario’s en alternatieven meedenken en deze snel doorrekenen

Risicoanalyse Nadeelcompensatie

Door veranderingen van de openbare ruimte, de infrastructuur en/of de uitvoering van de hieraan verbonden werkzaamheden kunnen ondernemers te maken krijgen met inkomensverlies. Maar hoe groot zijn de risico’s op nadeelcompensatie? En hoe hoog moet de vergoeding zijn? Lastige materie. Terwijl deze zaken een enorme impact kunnen hebben op uw ontwikkeling.

SAOZ is uw kompas bij risicoanalyse op nadeelcompensatie. Wij hebben de expertise om de risico’s te inventariseren, zodat u een degelijke en sluitende begroting kunt maken. Op basis van uw plannen taxeren wij het eventuele nadeel, zodat u later niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en zijn altijd up to date met relevante jurisprudentie.

Neem contact op met Peter van Bragt

Voordelen SAOZ Risicoanalyse Nadeelcompensatie

 • snel inzicht in de riscio’s op nadeelcompensatie
 • u weet hoe hoog de compensatie ongeveer zal zijn en hoe u het beste met de risico’s om kunt gaan
 • u kunt plannen aanpassen en opnieuw analyseren
 • SAOZ kan actief over scenario’s en alternatieven meedenken

Quickscan planschade

Of het nu gaat om de ontwikkeling van een gebied, het wijzigingen van een bestemming, het schrappen van verdiepingen of het beperken van de gebruiksmogelijkheden: u wilt in een vroeg stadium zoveel mogelijk inzicht in de risico’s op planschade.

SAOZ ontwikkelde hiervoor speciaal de quickscan planschade, waarin wij snel en globaal de gevolgen van een voorgenomen ruimtelijke maatregel beoordelen. U krijgt antwoord op de vraag of er planschade te verwachten is, zonder een uitgebreide risicoanalyse. Dit geeft u al in een vroeg stadium de bouwstenen voor uw besluitvorming.

Voordelen SAOZ quickscan planschade

 • snel inzicht in de te verwachten planschade
 • sneller bepalen of een ontwikkeling haalbaar is en of de onderhandelingen over de aankoop wel goed gaan
 • u kunt plannen ruim op tijd optimaliseren en opnieuw toetsen

Milieutaxatie

Woningen naast bedrijventerreinen, (LPG) tankstations, windparken of vliegvelden … in een landschap waar steeds meer gebouwd wordt op gevoelige locaties, is milieu een factor geworden om rekening mee te houden. De kans op conflicten en concrete risico’s voor de omgeving neemt toe. Zaak dus om milieu terdege mee te wegen in uw taxaties. Zo voorkomt u verrassingen.

Bij het ontwikkelen van grond of het veranderen van bestemmingen, moet u als gemeente of provincie zorgen dat aan alle regels wordt voldaan, ook milieuwetgeving. Vanuit onze expertise zien wij de risico’s op problemen. Wij leggen deze vast in onafhankelijke, heldere rapportages, maar denken ook met u mee over mogelijke scenario’s en oplossingen.

Neem contact op met: Johan Geleijns

Voordelen SAOZ Milieutaxatie

 • een solide fundament bij het beperken of verruimen van milieucategorieën, verwijderen van milieucirkels nabij ontwikkelingslocaties, LPG sanering, het bepalen van de omgevingseffecten van windparken.
 • een onafhankelijke taxatie die dankzij onze expertise makkelijker door alle partijen geaccepteerd wordt
 • minder vertraging dankzij gedegen onderbouwde taxaties

Marktwaardetaxatie

Het vaststellen van de erfpachtcanon, het aankopen van vastgoed, uitgifteprijzen, leegstaande kantoorpanden, onverhuurde winkels, krimpgebieden … complexe zaken, waarbij u moet kunnen vertrouwen op een partij die de ingewikkelde context overziet en taxaties gedegen onderbouwt met feiten en argumenten.

SAOZ geeft inzicht in complexe materie, overziet het grote geheel en weegt alle relevante zaken mee om de marktwaarde juist te taxeren. Ruim 50 jaar ervaring in advies rond onroerende zaken, project- en planologische ontwikkelingen geven ons de kennis die vooral bij ingewikkelde (bestuursrechterlijke) procedures van onschatbare meerwaarde is.

Neem contact op met: Johan Geleijns

Voordelen SAOZ Marktwaardetaxatie

 • Een solide basis bij het vaststellen van de erfpachtcanon, het aankopen van gronden en vastgoed, GREXtaxaties, het beperken van planologische mogelijkheden, transformatie, herbestemming en herontwikkeling.
 • Een onafhankelijke taxatie die dankzij onze expertise makkelijker door alle partijen geaccepteerd wordt.
 • Minder vertraging dankzij gedegen onderbouwde taxaties.

Minnelijke verwerving

Bij de aankoop van gronden en vastgoed voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van een spoorlijn, industrieterrein, natuur of woonwijk, wilt u natuurlijk dat alles soepel verloopt. Voor succesvolle onderhandelingen zonder onteigeningsprocedure is het raadzaam een onafhankelijke derde in te schakelen.

SAOZ voert de taxaties uit en wij kunnen ook de rol van onderhandelaar bij minnelijke verwerving op ons nemen, altijd met als doel onteigeningsprocedures te voorkomen. Jurisprudentie zorgt steeds voor nieuwe manieren waarop een schadeloosstelling moet worden berekend. Wij zijn op de hoogte van de ontwikkelingen, zien valkuilen en helpen u om tot een oplossing te komen die voor alle partijen acceptabel is.

Neem contact op met: Johan Geleijns

Voordelen SAOZ Minnelijke verwerving

 • onafhankelijke en objectieve uitvoering van de taxaties
 • SAOZ kan de onderhandelingen voor u voeren en stelt alles in het werk om onteigeningprocedures te voorkomen
 • ontzorging van het gehele traject van minnelijke verwerving voor bedrijfsmatig vastgoed en binnenstedelijke gebiedsontwikkeling
 • als de verwerving onverhoopt uitblijft zorgen wij er door dossieropbouw voor dat de gemeente aan haar plicht voldoet ‘alles te proberen om onteigening te voorkomen’

Klik op een thema voor specifieke informatie over risicoanalyse en taxatie

Risicoanalyse en taxatie: Woningbouw

Risicoanalyse & Taxaties

Nederland staat voor een gigantische woningbouwopgave. Inbreiden of uitbreiden; vrijwel altijd zal de bouw van nieuwe woningen plaatsvinden in de buurt van bestaande woningen, bedrijventerreinen, windturbines en/of Natura 2000-gebieden. Dat leidt tot conflicterende belangen. De haalbaarheid van een project is daardoor van veel factoren afhankelijk. 

SAOZ helpt met objectieve analyses om alternatieve scenario’s door te rekenen, obstakels weg te nemen en in overleg te gaan met omgeving. Met onze adviezen krijgt u duidelijkheid over de financiële consequenties en weet u waarvoor u tekent.

Risicoanalyse en taxatie: Bedrijventerreinen

Risicoanalyse & Taxaties

Wat zijn de planschaderisico’s bij zowel uitbreiding van bedrijventerreinen als bij inperking van bedrijfsbestemmingen? Nieuwbouw van woningen nabij bedrijventerreinen? Transformatie van leegstaande kantoren? Aanpassingen van de milieucategorieën? Allemaal ontwikkelingen met grote risico’s. SAOZ helpt deze risico’s te duiden en te kwantificeren. Dat geeft duidelijkheid over financiële consequenties en een solide basis voor haalbaarheidsonderzoeken.

Risicoanalyse en taxatie: Milieu

Risicoanalyse & Taxaties

Windparken, hoogspanningsleidingen, zonneparken:; ze schieten als paddestoelen uit de grond en zorgen – behalve voor energie – ok voor veel weerstand en wrijving. Wij helpen in vroeg stadium de mogelijke effecten op omliggende woningen en bedrijven inzichtelijk te maken. We doen onderzoek naar financiële gevolgen van geluidhinder, slagschaduwhinder, straling. Denk ook aan veiligheidsaspecten zoals overdraai van rotoren over gronden van de buurman. Het doorrekenen van alternatieve scenario’s. Obstakels wegnemen. Met ons aan uw zijde heeft u duidelijkheid over financiële consequenties en weet u waarvoor u tekent.

Risicoanalyse en taxatie: Winkelcentra

Steeds meer winkelvastgoed staat leeg en blijft leeg. Dichtgetimmerde gevels; slecht winkelklimaat, verpaupering. Het antwoord van gemeenten: compacter maken van kernwinkelgebieden, wegbestemmen van detailhandel in aanloopstraten, concentratie van functies, verleiden van winkeliers om naar het centrumgebied te verhuizen. Wonen boven winkels? De eigenaar van de “achterlaatlocaties” zijn echter niet blij: hun panden kunnen in waarde dalen. Het gevolg: planschaderisico. SAOZ verschaft gemeenten de “gereedschapskist” om de risico’s te duiden, te kwantificeren en beheersbaar te maken.

Risicoanalyse en taxatie: Bereikbaarheid

Risicoanalyse & Taxaties

De aanleg en aanpassing van infrastructuur kan consequenties hebben voor de bereikbaarheid van bedrijven, winkels, tankstations en soms ook voor het woongenot van omliggende woningen. SAOZ maakt de consequenties van de plannen inzichtelijk en rekent eventueel ook alternatieven door. Een product dat specifiek door SAOZ is ontwikkeld is de “risicoanalyse nadeelcompensatie”, waarin de mogelijke gevolgen van infrastructurele ingrepen voor bestaande (winkel)bedrijven worden geduid en gekwantificeerd.