Nadeelcompensatie

Nadeelcompensatie

Van het opbreken, aan- of verleggen van wegen tot het intrekken van een standplaatsvergunning; door veranderingen van de openbare ruimte, de infrastructuur en/of de uitvoering van de hieraan verbonden werkzaamheden, kunnen ondernemers te maken krijgen met inkomensverlies. Deze schade wordt steeds vaker geclaimd. Nadeelcompensatie is complex: er is (nog) geen wettelijke regeling en verantwoordelijkheid verschilt per bestuursorgaan.

SAOZ heeft de specifieke kennis die nodig is om een ingekomen verzoek om nadeelcompensatie te beoordelen én u daarover te adviseren, zowel voor wat betreft het juridisch kader, het vaststellen van de hoogte van de geleden inkomensschade als de vergoedbaarheid ervan.

Neem contact op met Peter van Bragt

Voordelen SAOZ Nadeelcompensatie

 • Wij volgen de ontwikkelingen op de voet, zijn altijd up to date en doen op jaarbasis vele zaken voor diverse overheden
 • Wij nemen u de zorg over de afhandeling van een verzoek uit handen
 • SAOZ biedt een onafhankelijke totaaloplossing bij de afhandeling van verzoeken om nadeelcompensatie (geen dure ‘commissie van 3’)
 • Ervaren medewerkers met zowel de juridische als financieel-economische know how voor het uitbrengen van een gedegen en onafhankelijk advies

Second opinion / contraexpertise Nadeelcompensatie

Nadeelcompensatie is zeer lastige materie, waar (nog) geen wettelijke regeling voor is. De verantwoordelijkheid voor de afhandeling van ingediende verzoeken verschilt per bestuursorgaan, evenals de manier waarop de claims worden ingediend. Terwijl de (financiële) gevolgen groot kunnen zijn. Twijfelt u aan uw huidige beoordeling? Wilt u meer zekerheid? Dan kunt u bij ons terecht voor een onafhankelijke, betrouwbare second opinion.

SAOZ kan u helpen met een second opinion bij het beoordelen van nadeelcompensatie. Wij beschikken over de specifieke kennis die nodig is op dit gebied zowel voor wat betreft het juridisch kader als de bedrijfseconomische aspecten.

Voordelen SAOZ second opinion nadeelcompensatie

 • een objectieve second opinion op een bestaand advies
 • wij volgen de recente ontwikkelingen in de jurisprudentie en (nieuwe) regelgeving op de voet
 • SAOZ biedt een onafhankelijke totaaloplossing bij nadeelcompensatie
 • de besluiten die zijn gebaseerd op onze adviezen worden nagenoeg altijd door de rechter geaccepteerd

Kabels en leidingen

Het opbreken, aan- of verleggen van wegen, waterwegen of waterkeringen; veranderingen van de openbare ruimte en wijzigingen in infrastructuur; vaak moeten kabels en leidingen aangepast of verlegd worden. Hiermee zijn vaak aanzienlijke kosten gemoeid die de kabel- en leidingbeheerders graag door u vergoed zien.

In het ondergrondse doolhof van nadeelcompensatie bij kabels en leidingen is SAOZ uw kompas. En dat is nodig, want het is weerbarstige materie, waarmee grote financiële belangen zijn gemoeid. De verantwoordelijkheid voor de afhandeling van ingediende verzoeken verschilt per bestuursorgaan en per situatie. Soms willen kabel- en leidingbeheerders pas tot verlegging overgaan als zij vooraf al zekerheid hebben over een schadevergoeding.

SAOZ beschikt over de specifieke kennis die nodig is om een ingekomen verzoek tot nadeelcompensatie te beoordelen én daarover te adviseren. Inclusief het juridisch kader, het vaststellen van de hoogte van de geleden schade en de vergoedbaarheid.

Wij kennen de diverse nadeelcompensatieregelingen en de Wet Telecommunicatie, volgen de ontwikkelingen op de voet en doen op jaarbasis tientallen zaken voor diverse overheden. Dat maakt SAOZ dé partij om nadeelcompensatie kabels en leidingen voor u te beoordelen en af te handelen.

Neem contact op met Peter van Bragt

Voordelen SAOZ Kabels en Leidingen

 • kan een risicoanalyse voor nadeelcompensatie uitvoeren
 • berekent de omvang van de schade en de tegemoetkoming
 • neemt u de zorg over de afhandeling van een verzoek uit handen
 • biedt een onafhankelijke totaaloplossing bij de afhandeling van verzoeken om nadeelcompensatie (geen ‘dure commissie van 3’)
 • heeft ervaren medewerkers met zowel de juridische als financieel-economische knowhow voor het uitbrengen van een gedegen en onafhankelijk advies

Klik op een thema voor specifieke informatie over nadeelcompensatie

Nadeelcompensatie: Woningbouw

Niet alleen planologische maatregelen kunnen nadeel veroorzaken; ook maatregelen waarop het stelsel van nadeelcompensatie van toepassing is, zoals verkeersmaatregelen. De meest voorkomende schadefactoren: hinder van bouwactiviteiten, verkeershinder, geur- en stofhinder. Nadeel voor bedrijven: aanpassing van infrastructuur, het verkeersluw maken van wegen, het ontstaan van omrijdschade en verslechterde bereikbaarheid. SAOZ adviseert over inkomensschade, permanente waardevermindering of tijdelijke derving van woongenot.

Nadeelcompensatie: Bedrijventerreinen

Wijziging in de ontsluiting van bedrijventerreinen kan nadeel voor bedrijven veroorzaken. De meest voorkomende schadefactor is hier (tijdelijk) verslechterde bereikbaarheid met als gevolg: omzetderving, omrijschade, hogere bedrijfskosten. SAOZ heeft een uitgebreide expertise en toegang tot stapels jurisprudentie over dit complexe en vaak ondoorzichtige vakgebied.

Nadeelcompensatie: Milieu

Nadeelcompensatie speelt met name bij watergerelateerde problematiek: onderhoud en ophoging van waterkeringen, noodzakelijke verlegging van kabels en leidingen, verdroging, vernatting, verzilting en overvloedige regenval: SAOZ adviseert al jaren over nadeelcompensatieverzoeken op het gebied van deze thema’s, met name aan een inmiddels ruime kring van waterschappen en provincies.

Nadeelcompensatie: Winkelcentra

Winkeliers zijn voor het behalen van de omzet afhankelijk van een goede bereikbaarheid en een prettig winkelklimaat. Als dat tijdelijk wordt beperkt door bijvoorbeeld wegwerkzaamheden, het tijdelijk vervallen van parkeerplaatsen, tijdelijke inrijverboden en hinder van bouwactiviteiten door een groot bouwproject in de directe omgeving, dan kunnen winkeliers in dat verband om nadeelcompensatie vragen. Vaak ligt hier een link c.q. een samenloop met planschade. SAOZ weet door ruime ervaring als geen ander de weg uit het juridische doolhof van de samenloop van planschade en nadeelcompensatie te bepalen.

Nadeelcompensatie: Bereikbaarheid

Geplande en ongeplande ingrepen in de infrastructuur kunnen grote gevolgen hebben voor het verkeer dat daarvan gebruik maakt. In de sfeer van nadeelcompensatie leiden deze ingrepen regelmatig tot nadeelcompensatieverzoeken in verband met een (tijdelijk) verslechterde bereikbaarheid, (tijdelijke) omrijschade en hogere transportkosten. De rechtsbescherming voor de ondernemers is op dit punt nu nog verbrokkeld; de specialisten van de SAOZ kunnen bestuursorganen zowel adviseren over de inhoudelijke kant van de zaak als het complexe juridische kader van het stelsel van nadeelcompensatie.